Hotărârea nr. 221/2003

Aprobarea acordarii de inlesnire la plata a debitelor datorate de Bolea Petru

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnt.221

din 23 06 2003

privind aprobarea acordării de înlesniri la plata a debitelor datorate de Bolea Petru

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având. în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45102/16 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

)       Având în vedere prevederile art.i și art.27 din OUG nr.40/2002 privind recuperarea

arieratelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 491/2002;

Având în vedere prevederile HG nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă eșalonarea la plată a sumei de 7 594 524 lei, datorată de Bolea Petru, cu titlu de chirii fond locativ, în 7 rate lunare egale.

Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a majorărilor în sumă de 21 457 599 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 1 935 296 lei, datorate de Bolea Petru, aferente debitul ii eșalonat.

Art.3 - Se aprobă scutirea la plată a majorărilor și penalităților de întârziere la data ultimei plăți din graficul de eșalonări, datorate de Bolea Petru.

Art.4 - Numărul de înregistrare a cererii d -lui Bolea Petru, rolul fiscal, natura debitului eșalonat, debitul eșalonat, numărul de rate, majorările și penalitățile de întârziere sunt prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.ANEXA

la HCL nr. 221/23.06.2003

TABEL

cu persoanele care au solicitat inlesniri la plata impozitelor sl taxelor

Nr. Crt

Nr.

cerere

Nume si prenume

Rol

Natura debitului eșalonat

Nr rate

Debite amanate

Ramasita

Majorări

Penalitati

1.

8296

BOLEA PETRU

10476453

Chirie fond locativ

7

7.594.524

21.457.599

1.935.296

SEF SERVICIU IMPOZITE Sl T

Ec.DORU L


- ■■

Președirrfed e (șefei i nțăINSPECTOR SPECIALITATE

Ec.DOfWhâUlTA