Hotărârea nr. 219/2003

Revocarea HCL nr.166 2002 referitoare la atribuirea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii S.A., pe perioada realizarii investitiei, a unui teren situat in Galati, in incinta Clubului Sportiv Scolar nr.1, str. Muresului nr.2, ce apartine domeniului public al municipiului Galati, administrat de Consiliul Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 219

din 23 06 2003

privind revocarea HCL nr.166/2002 referitoare la atribuirea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții S.A., pe perioada realizării investiției, a unui teren situat în Galați, în incinta Clubului Sportiv Școlar nr.1, str. Mureșului nr.2, ce aparține domeniului public al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 41 300/4 06 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere adresa nr.44 866/16 06 2003;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”f” și art.126 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001

În temeiul art. 46 alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se revocă HCL nr.166/2002 referitoare la atribuirea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții S.A., pe perioada realizării investiției, a unui teren situat în Galați, în incinta Clubului Sportiv Școlar nr.1, str. Mureșului nr.2, ce aparține domeniului public al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Munteanu Toma

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei