Hotărârea nr. 217/2003

Atribuirea directa prin contract de concesiune, pe o perioada de cinci ani a bunurilor apartinand domeniului public care au facut obiectul contractului de concesiune nr.1 1998, precum si a celor prezentate in anexa, Societatii Comerciale APATERM SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 217 din 23 06 2003

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, pe o perioadă de cinci ani a bunurilor aparținând domeniului public care au făcut obiectul contractului de concesiune nr. 1/1998, precum și a celor prezentate în anexă,   Societății

Comerciale APATERM SA Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45 404/17 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, pe o perioadă de cinci ani a bunurilor aparținând domeniului public care au făcut obiectul contractului de concesiune nr.1/1998, precum și a celor prezentate în anexă, Societății Comerciale APATERM SA Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Munteanu Toma

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei