Hotărârea nr. 213/2003

Aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a transportului public de persoane sau de bunuri, in regim de taxi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.213 Din 23 06 2003

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului public de persoane sau de bunuri, în regim de taxi.

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr.45 150/17 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.62 alin. 1 și art.68 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

În temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și efectuare a serviciului public de transport persoane și bunuri în regim de taxi în municipiul Galați, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă pentru transportul de persoane, distribuirea în condițiile prevăzute în Regulament, a unui număr de 400 autorizații taxi permanente pentru o perioadă de 5 ani din care 280 autorizații taxi pentru operatorii de transport și 120 autorizații taxi pentru taximetriștii independenței.

Art. 3 - Se aprobă pentru transportul de persoane distribuirea unui număr de 50 autorizații taxi sezoniere pe timp limitat fără a se putea depăși 3 luni consecutive într-un an. Se consideră sezon perioada: 01 iunie - 31 august.

rt. 4 - Se aprobă pentru transportul de bunuri distribuirea unui număr de 100 autorizații taxi permanente. Distribuirea se va face în condițiile regulamentului.

Art. 5 - Până la 31 decembrie 2003, operatorii de transport taxi și taximetriștii independenți vor proceda la amenajarea și dotarea specifică a autovehiculului destinat efectuării activității de taximetrie, precum și la obținerea atestatului de pregătire profesională de către conducătorii auto taximetriști.

Până la data de 31 august 2003, operatorii de transport taxi și taximetriștii independenți existenți vor solicita obținerea autorizațiilor taxi permanente eliberate cu caracter temporar, în baza documentelor prevăzute de lege, cu excepția certificatului de agreere RAR, în conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) coroborat cu art.63 alin. (2) din Legea nr.38/2003, precum și a atestatului pregătirii profesionale a taximetriștilor în conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) din Legea nr.38/2003.

În cazul în care până la 31 decembrie 2003 nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru obținerea autorizațiilor taxi permanente, se anulează dreptul operatorului de transport taxi sau al taximetristului independent de a le mai deține și se vor repartiza conform cererilor din listele de așteptare.

Art. 6 - Începând cu data de 31 august 2003, autoturismele taxi pentru transport persoane vor avea în mod obligatoriu culoarea galben, cel puțin în zona de deasupra liniei mediene orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului. Linia mediană va fi marcată pe părțile laterale de banda dublă tip șah.

Art. 7 - Începând cu data aplicării prezentei, se stabilește tariful minim de 5 000 lei/km privind transportul de persoane în regim de taxi.

Art. 8 - Se aprobă lista locurilor de așteptare - staționare a taxiurilor pentru transport persoane prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport de autorizații taxi permanente ce se vor emite este de 55 locuri la 100 de autorizații.

Lista locurilor de așteptare a taxiurilor pentru transport bunuri, se va stabili după autorizarea acestei activități.

Art. 9 - Se aprobă nivelul taxelor și tarifelor care se percep la eliberarea și/sau viza autorizațiilor pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor taxi permanente sau sezoniere prevăzute în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 - Orice prevedere referitoare la transportul public de călători în regim de taxi prevăzută în H.C.L. nr.136/17.05.2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.11 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi modificate și completate la elaborarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.38/2003 ale M.L.P.T.L., M.F.P., M.I.R și M.A.P.

Art.12 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.13 -Secretarul municipiului Galați, va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Munteanu Toma

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa nr. 2 la HCL nr.213/23 06 2003

L I S T A

locurilor de așteptare-staționare a taxiurilor pentru transport călători

1. Strada Gării

- Stația C.F.R.Galați

30 locuri

2. Strada Domnească

- Grădina Publică

5 locuri

3. Strada N.Bălcescu

- Hotel Dunărea

10 locuri

4. Strada N.Bălcescu

- Biserica Mavramol

10 locuri

5. Strada Traian

- Piața Centrală

20 locuri

6. Strada Al Măcelaru

- Spitalul boli infecțioase

5 locuri

7. Strada Traian

- Spitalul Municipal

5 locuri

8. Strada Portului

- Gara Fluvială

5 locuri

9. Strada Brăilei

- A.C.R. intersecția str.I.Caragiale

2 locuri

10. Strada Brăilei

- Spitalul Județean

10 locuri

11. Strada Brăilei

- Țiglina I, colț str.Macului

3 locuri

12. Strada Brăilei

- Str.Morilor - parcare

10 locuri

13. Strada Falezei

- Trecere Bac

10 locuri

14. Strada Domnească

- Complex Studențesc

5 locuri

15. Strada Prelungirea Brăilei

- Colț strada Brașov

5 locuri

16. Piața Energiei

- În fața magazinului “Elvila”

10 locuri

17. Bd.Traian Vuia

- Colț Bd.H.Coandă

2 locuri

18. Bd.Milcov

- Complex Comercial Micro 40

7 locuri

19. Strada G.Coșbuc

- În fața Hotelului Sofin

10 locuri

20.Strada Oțelarilor

- Stația capăt troleibuz Micro 19

5 locuri

21. Strada Gh.Asachi

- Bingo Europa

5 locuri

22. Strada Oțelarilor

- Complex Billa

7 locuri

23. Strada Traian

- Spitalul Militar

5 locuri

24. Strada Stadionului

- Turnul de Televiziune

5 locuri

25. Strada Navelor

- Vama Galați (SC INTFOR SA)

5 locuri

26. Șantierul Naval

- SC DAMEN SA

3 locuri

27. Bd.Marii Uniri

- “ELICE” (Faleza), Hotel Vega

10 locuri

28.Strada Traian

- complex METRO

10 locuri

29. Strada Domnească

- Cinematograful Central

3 locuri

Fiecare stație va fi prevăzută cu o placă indicatoare cu însemnul distinctiv pe care va fi scris nr.stației și nr.autoturismelor autorizate să staționeze în acea stație .

Președinte de ședință Munteanu Toma