Hotărârea nr. 210/2003

Atribuirea in folosinta gratuita a bunurilor donate de Comitetul de infratire Pessac - Franta institutiilor si organizatiilor neguvernamentale din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 210 din 23 06 2003

privind atribuirea în folosință gratuită a bunurilor donate de Comitetul de înfrățire Pessac - Franța instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45 146/17 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001; În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a bunurilor donate de Comitetul de înfrățire Pessac - Franța, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din municipiul Galați, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Munteanu Toma

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei