Hotărârea nr. 21/2003

Modificarea si completarea HCL nr. 178 05.09.2002 referitoare la aprobarea "Regulamentului privind acordarea de inlesniri la plata unor obligatii datorate bugetului local de persoane fizice"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 21 din 27 02 2003

privind modificarea și completarea HCL nr. 178/05 09 2002 referitoare la aprobarea „Regulamentului privind acordarea de înlesniri la plata unor obligații datorate bugetului local de persoane fizice”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12 818/25 02 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 491/2002 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru recuperarea arieratelor bugetare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I -Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 178/2002 care va avea următorul cuprins:

„Art.1 - Se aprobă „Regulamentul privind acordarea de înlesniri la plata unor obligații datorate bugetului local de persoane fizice”, prevăzut în anexa IB care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr.178/2002 care va avea următorul cuprins:

„Art.2 - Modelul tip „Cerere - Declarație” și „Angajament” vor fi completate de persoana care va solicita înlesnirea și sunt prevăzute în anexele II B și III B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

„Graficul” este prevăzut în anexa IV B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - HCL nr.317/2002 își încetează aplicabilitatea.

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei