Hotărârea nr. 207/2003

Aprobarea constituirii unui fond pentru acordarea de stimulente

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 207 din 23 06 2003

privind aprobarea constituirii unui fond pentru acordarea de stimulente

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45 336/17 06 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 210 din OG nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă constituirea unui fond pentru acordarea de stimulente, personalului din compartimentele de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Local Galați.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Munteanu Toma

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei