Hotărârea nr. 206/2003

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004

R O M A N I A

JUDETUL GALATI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI


V         /\        ___

H O T Ă R Â R E nr. 206 din 23 06 2003

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45496/17.06.2003 Având în vedere avizul comisiei de buget, finanț e, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Luînd în considerare prevederile art.9 pct.3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,

Având în vedere prevederile:

 • - art.38 alin.(2) lit.d) ultima teză din Legea administrației publice locale nr.215/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.5 pct.2 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.6 alin.(1) și (2), art.13, art.28, art.30 alin.(1), art.31 alin.(4), art.35

alin.(2), art.45 alin.(2), art.48, art.49 alin.(4) și (7), art.55 alin.(2), art.58, art.60, art.67, art.72, art.73, art.74 alin.(1) lit.b)-d) și (2), art.75 și anexa nr.5 lit.B pct.2 ultima teză din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale pct.1.07., pct.1.08., pct.4.04., pct.6.02., pct.6.04., pct.13.01. alin.4, pct.13.02., pct.13.03., pct.28.02., pct.30.01., pct.31.02 alin.2, pct.31.03., pct.31.04., pct.35.04., pct.45.01., pct.48.01.-pct.48.06., pct.48.10., pct.49.01., pct.49.08., pct.55.02., pct.58.01., pct.60.02., pct.67.01., pct.72.01., pct.72.03., pct.73.01., pct.74.25.,   pct.75.03. și pct.80.19.lit.a) din Normele metodologice pentru aplicarea

Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1278/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 • - ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.561/2003 privind actualizarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2004,

 • - ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2004 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2004, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anii 2003 și 2004, constituind anexa nr.1;

 • b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice:

 • - cota prevăzută la art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,se stabilește la 1,5 %

- 2 -

 • c) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998:

 • - cota prevăzută la art.6 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 5 %;

 • d)  taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor care încheie contracte:

 • - cota prevăzută la art.31 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 3 %;

 • e) taxa hotelieră pentru șederea în municipii:

 • - cota prevăzută la art.45 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 3 %.

Taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată și se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art.49 alin.(7) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %.

Art.3. - (1) Majorarea anuală prevăzută la art.72 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate prin afișaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare și pentru firmele instalate la locul exercitării activității, prevăzute la art.31, alin (2) și(3) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, la 50 %;

(2) In cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin.(1) este inclusă în nivelurile acestora din anexa nr.1.

Art.4. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2004, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.98/2002 .

Art.5. - Terenurile pentru care nu se datorează taxa, potrivit pct.2 lit.B din anexa nr.5 la Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, sunt nominalizate în anexa nr.3 la HCL nr.97/2002.

Art.6. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local, prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.2.

Art.7. - Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.3.

Art.8. - Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art.49 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr.4.

Art.9. - În termen de 45 de zile, comisia numită prin dispoziția Primarului municipiului Galați va întocmi și prezenta spre aprobare procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , în condițiile pct.60.02. din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale. Această procedură va constitui anexa nr.5 la hotărârea de aprobare a impozitelor și taxelor locale pe anul 2004.

Art.10. - Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.12. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.13. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Munteanu Toma

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA NR. 2

la H.C.L. nr. 206/23.06.2003

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE S-AU INSTITUIT / STABILIT IMPOZITE SI TAXE

LOCALE ÎN MUNICIPIUL GALAȚI (1999-2003)

 • 1. Legea nr.27/1994 - privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.273 din 22 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Legea nr.69/1993 - privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, în alte scopuri decât agricultură sau silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.250 din 21 octombrie 1993, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;

 • 3. Legea nr.34/1994 - privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 2 iunie 1994, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Legea nr.147/1998 - privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.262 din 14 iulie 1998;

 • 5. Legea nr.117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.321 din 6 iulie 1999;

 • 6. O.G. 36/2002      - privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.670 din 10 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. H.C.L. nr.1/7.01.1999 - privind stabilirea unor impozite și taxe locale pe anul 1999, cu modificările și completările ulterioare (H.C.L.88/18.03.1999)

 • 8. H.C.L.352/25.11.1999 - privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999.

 • 9. H.C.L. 353/25.11.1999 - privind modificarea unor impozite și taxe locale în sume fixe, conform Legii nr.27/1994, modificată și completată prin OUG nr.62/1998 și O.U.G. nr.15/1999 privind impozitele și taxele locale;

 • 10. H.C.L. 152/21.11.2000 - privind modificarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2001, conform Legii nr.27/1994, modificată și completată prin OUG nr.62/1998 și OUG nr.15/1999 privind impozitele și taxele locale;

 • 11. H.C.L153/21.11.2000 - privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, pe anul 2001;

 • 12. H.C.L. 393/20.11.2001 - privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, pentru anul 2002;

 • 13. H.C.L. 394/20.11.2001 - privind modificarea impozitelor și taxelor locale stabilite conform Legii nr.27/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2002;

 • 14. H.C.L. 95/30.05.2002 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2003, modificată și completată prin H.C.L. nr.443/20.12.2002 și H.C.L. nr.15/27.02.2003.

LISTA ACTELOR NORMATIVE

în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale (1999 - 2003)

PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

 • -  Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin OuG nr. 62/1998 și OUG nr. 15/1999;

 • -  OG nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată;

 • -  HG nr. 1278/13.12.2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale;

 • -  OG nr. 40/2001 privind recuperarea arieratelor bugetare;

 • -  OG nr. 76/30.08.2001 pentru modificarea și completarea OG nr. 19/1994;

 • -  HCL nr. 192/10.06.1999 privind încadrarea în anexa 2, pct. 5, subpct. 15 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată în 1998, cu modificările și completările ulterioare a “Construcțiilor” aflate în patrimoniul municipiului Galați și administrate de Consiliul Local;

 • -  HCL nr. 144/02.11.2000 privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul local;

 • -  HCL nr.95/30 05 2002 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2003, cu modificările și completările ulterioare;.

 • -  HCL nr. 178/05.09.2002 privind aprobarea “Regulamentului privind acordarea de înlesniri la plata unor obligații datorate bugetului local de persoane fizice”, modificată de HCL nr. 21/27.03.2003.

P R O C E D U R A

de acordare a facilităților fiscale în anul 2004

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 36/2002 consiliile locale pot acorda în cursul anului 2004 hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri și de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, pentru locuința de domiciliu.

Procedura de acordare a acestei facilități fiscale se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local în luna mai pentru anul fiscal următor, odată cu adoptarea hotărârii privind impozitele și taxele locale.

Pentru anul 2004, categoriile de persoane care pot beneficia de reducere sau scutire de plata impozitului pe clădire și teren sunt următoarele:

 • 1. Persoanele fizice cu handicap de gradul I și II;

 • 2. Persoanele fizice nevăzătoare;

 • 3. Persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de ajutor social.

Pentru acordarea de reduceri și scutiri de impozite și taxe în anul 2004, în cazul persoanelor fizice se va proceda astfel:

 • 1. Documentele necesare

 • a) cererea de acordare a reducerii sau scutirii de impozit pe clădiri și teren, care va cuprinde:

 • -  elemente de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, serie și număr act de identitate, cod numeric personal CNP, etc);

 • -  obligațiile datorate bugetului local (impozit pe clădiri și/sau teren) pentru care se solicită reducere sau scutire;

 • -  cauzele care determină solicitarea de reducere sau scutire, respectiv lipsa posibilităților de plată datorată veniturilor scăzute comparativ cu cheltuielile necesare întreținerii personale și a familiei.

 • b) la cerere se vor anexa următoarele documente:

 • -  certificatul de încadrare în categoria de handicap (gradul I sau gradul II);

 • -  legitimația de persoană fizică nevăzătoare;

 • -  adeverință de beneficiar al ajutorului social pe ultimele 12 luni;

 • -  actele de proprietate (original și copie);

 • -  actele de identitate și certificatul de căsătorie;

 • -  declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la bunurile imobile și mijloacele de transport deținute de acesta.

 • 2. Cererile împreună cu documentele anexate vor fi repartizate spe analiza Serviciului de de Impozite și Taxe - Persoane Fizice din cadrul Direcției de Impozite și Taxe.

Pentru solicitanții, beneficiari de ajutor social, cererile acestora vor fi avizate de Serviciul de Asistență Socială cu mențiunea că persoana cauză a beneficiat pe ultimele 12 luni de ajutor social.

În cazul când din analiza efectuată rezultă că solicitantul nu poate beneficia de facilități fiscale sau când nu au fost prezentate toate documentele solicitate

dosarul se clasează. Clasarea și motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului în teremen de 5 zile.

- 2 -

Clasarea dosarului și respectiv comunicarea se vor realiza la nivelul compartimentului la care s-au identificat motivele.

 • 3. Dosarele complete cu propunerile concrete de soluționare se vor înainta de Direcția de Impozite și Taxe Primarului în vederea supunerii acestora aprobării Consiliului Local.

 • 4. Reducerile și/sau scutirile aprobate de Consiliul Local se vor comunica solicitanților de Direcția de Impozite și Taxe și se vor înregistra în evidența fiscală conform normelor legale în vigoare.

Pentru a beneficia de facilități contribuabilii urmează a îndeplini și alte condiții, după cum urmează:

 • -  contribuabilul sau membrii de familie să nu dețină mai multe clădiri și/sau terenuri pentru construcții în municipiul Galați sau în alte localități indiferent de utilizarea acestora (locuință, case de vacanță, spații comerciale de producție sau prestări de servicii, etc.);

 • -  contribuabiliul sau membrii de familie să nu dețină mijloace de transport cu tracțiune mecanică (autoturisme, autocamioane, microbuze, autobuze, tractoare) cu excepția celor care sunt destinate transportului persoanelor cu handicap și care sunt adaptate acestui scop precum și al motoretelor;

 • -  contribuabilii care nu au declarat la timp dobândirea clădirilor și a terenurilor aferente pentru impozitele aferente pe trecut.

 • 5. Alte aspecte cu privire la scutiri de impozite și taxe locale:

Scutirile prevăzute la art. 50, 51 și 52 se mențin și în anii următori până la încetarea situației respective, fără a fi nevoie de alte cereri.

 • 6. Facilitatea la plata impozitului pe clădiri și teren prevăzute mai sus constau în:

 • c) scutirea de plata impozitului pe clădiri și teren pentru contribuabilii -persoanele fizice cu handicap de gradul I (permanent) și persoanele fizice nevăzătoare;

 • d) reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și teren pentru contribuabilii persoane fizice beneficiare de ajutor social, a celor cu handicap de gradul II (permanent) și cele cu handicap de I și II (temporar).

Scutirea sau reducerea se acordă numai proprietarului pentru bunurile proprii. Pentru bunurile aflate în proprietate comună, scutirea sau reducerea se acordă numai pentru cota parte din locuința și terenul de la adresa de domiciliu aferentă persoanei beneficiare.

Scutirea sau reducerea se acordă proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului și operează cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana în cauză depune cererea însoțită de documentele justificative.