Hotărârea nr. 200/2003

Aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari de servicii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 200

din 29 05 2003

privind: aprobarea îndemnizației membrilor comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.38 878/27 05 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați, nr. 12 615/27 05 2003;

Având în vedere prevederile art.6, alin. 6 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă îndemnizația membrilor comisiei:

  • -  Nicolescu Sorin- consilier local

  • -  Popa Florin - consilier local

  • -  Cristoloveanu Ovidiu - consilier local

  • -  Cristea Mircea Răzvan - consilier local

  • -  Lucuță Dumitru - reprezentant DJFP

pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, în cuantum lunar/persoană la limita unui salariu minim pe economie.

Plata membrilor comisiei se face din contul 50 06/3814810, începând cu luna martie, 2003

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florin Melinte

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei