Hotărârea nr. 2/2003

Aprobarea redeventei lunare ce trebuie platita de S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A. Galati, pentru concesionarea Grupului Sanitar Public din Complex Micro 40.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 2 din 27 02 2003

privind: aprobarea redevenței lunare ce trebuie plătită de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, pentru concesionarea Grupului Sanitar Public din Complex Micro 40

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile HCL nr.269/2002 privind atribuirea directă prin contract de concesiune a Grupului Sanitar Public din Complex Micro 40, Societății Comerciale „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați;

Având în vedere prevederile art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară pe anul 2003 ce trebuie plătită de SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A, pentru concesionarea Grupului Sanitar Public din Complex Micro 40, în sumă de 700 000 lei, fără TVA.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei