Hotărârea nr. 197/2003

Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru constructiile de locuinte pentru tineret amplasate in cartierul Siret zona I, etapa1.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 197

din 29 05 2003

privind: aprobarea documentației tehnico - economice pentru construcțiile de locuințe pentru tineret amplasate în cartierul Siret zona I, etapa1.1

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 694/20 05 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.16, alin. 5 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.128 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru construcțiile de locuințe pentru tineret amplasate în cartierul Siret zona I, etapa1.1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei