Hotărârea nr. 196/2003

Desemnarea consilierilor locali si institutiile publice din municipiul Galati care vor delega cate un reprezentant ce vor face parte din comisia de coordonare si organizare a Serbarilor Galatiului, Ziua Marinei si 1 Decembrie 1918

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 196 din 29 05 2003

privind: desemnarea consilierilor locali și instituțiile publice din municipiul Galați care vor delega câte un reprezentant ce vor face parte din comisia de coordonare și organizare a Serbărilor Galațiului, Ziua Marinei și 1 Decembrie 1918

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Melinte Florin - consilier comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39646/29.05.2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;;

Având în vedere prevederile HCL nr. 100/20 11 1992 privind aprobarea Serbărilor prilejuite de ziua Sf. Apostol Andrei;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”p” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă desemnarea consilierilor locali și instituțiile publice din municipiul Galați care vor delega câte un reprezentant ce vor face parte din comisia de coordonare și organizare a Serbărilor Galațiului, Ziua Marinei și 1 Decembrie 1918, în următoarea componență:

  • -     Andrei Doina Cornelia - reprezentant comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

  • -     Munteanu Toma - reprezentant comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

  • -     Manole Ioan - reprezentant comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător

  • -     Nicolescu Sorin- reprezentant comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

  • -     Prisecaru Constantin - reprezentant comisia juridică, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

  • -     Gogoncea Gabriel Camel - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

  • -      Melinte Florin - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

  • -      Rainea Nicolae - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

  • -      Bugeag Gheorghe - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

  • -      Găvan Eugen - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement.

Art.2 - Cheltuielile ocazionate de pregătirea și desfășurarea “Serbărilor Galațiului”, Ziua Marinei și 1 Decembrie 1848 se suportă de la bugetul local, în limita sumei aprobate la cap.IV - Cultură , cod 59.02, prin HCL nr. 443/20 12 2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2003.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR GRIGORE MATEI

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


A P R O B

P R I M A R

Ing. Dumitrui Nicolae


Raport de specialitate

Nr._______/______

Ziua Marinei și Serbările Galațiului sunt evenimente importante pentru orașul nostru. Având în vedere amploarea acestor manifestări este necesară constituirea unei comisii de coordonare și organizare a acțiunilor ce se vor derula în cadrul acestora.

Cheltuielile necesare desfășurării acestor evenimente au fost aprobate la cap. -„Cultură” din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2003, aprobat prin HCL nr443/2002.

Propunem spre aprobarea Consiliului Local Galați, proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali și instituțiile publice din municipiul Galați care vor delega câte un reprezentant ce vor face parte din comisia de coordonare și organizare a Serbărilor Galațiului și Ziua Marinei.

Temei legal: art.38, alin.2, lit. „p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Director

Director


Direcția Economică

Ec. Doina Stamate


Direcția Administrație Publică Locală

Ing. Viorica Palade