Hotărârea nr. 194/2003

Aprobarea tipurilor de locuinte in regim de credit ipotecar (locuinte individuale, izolate, cuplate, insiruite si locuinte colective:blocuri P+ 2 E; P+3E) care se vor construi in cartierul Siret.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 194 din 29 05 2003

privind:aprobarea tipurilor de locuințe în regim de credit ipotecar (locuințe individuale, izolate, cuplate, înșiruite și locuințe colective:blocuri P+ 2 E; P+3e) care se vor construi în cartierul Siret.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 842/27 05 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați ;

Având în vedere prevederile art.38, alin,2, lit.” m” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă tipurile de locuințe în regim de credit ipotecar (locuințe individuale, izolate, cuplate, înșiruite și locuințe colective:blocuri P+ 2 E; P+3E) care se vor construi în cartierul Siret., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei