Hotărârea nr. 193/2003

Aprobarea procedurii de negociere cu o singura sursa cu SC APATERM SA pentru incheierea contractului de achizitie "Contorizare consumuri apa rece"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 193 din 29 05 2003

privind: aprobarea procedurii de negociere cu o singură sursă cu SC APATERM SA pentru încheierea contractului de achiziție „Contorizare consumuri apă rece”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.34 416/13 05 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.12, din OUG n.60/2001 privind achizițiile publice;

Având în vedere recomandarea SC CONTOR ZENNER ROMANIA SA , privind nominalizarea SC APATERM SA Galați pentru realizarea montajelor și punerea în funcțiune a ansamblelor de măsură;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă procedura de negociere cu o singură sursă cu SC APATERM SA pentru încheierea contractului de achiziție „Contorizare consumuri apă rece”.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei