Hotărârea nr. 19/2003

Aprobarea incadrarii in anexa 2, pct.7, subpct.20, din OG 36 2002 a unor constructii speciale apartinand DAMEN SHIPYARD GALATI

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 19 din 27 02 2003

privind: aprobarea încadrării în anexa 2, pct.7, subpct.20, din OG 36/2002 a unor construcții speciale aparținând DamEn SHIPYaRd GALAȚI

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.2 din OG 36/2002, republicată privind impozitele și taxele locale;

Având în vedere prevederile Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1 278/2002;

Având în vedere prevederile pct.2 din HG nr. 149/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin HG nr. 1 278/2002;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă încadrarea în anexa 2, punctul 7, subpunctul 20 din OG nr.36/2002 a unor construcții speciale aparținând DAMEN SHIPYARD GALAȚI , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei