Hotărârea nr. 186/2003

Modificarea cap.5 din caietul de sarcini necesar vanzarii prin licitatie publica a terenului proprietate privata a municipiului Galati, situat in zona Port Bazinul Nou, aprobat prin HCL nr.27 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 186 din 29 05 2003

privind: modificarea cap.5 din caietul de sarcini necesar vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona Port Bazinul Nou, aprobat prin HCL nr.27/2003

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 876/27 05 2003;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 183/5 09 2002 privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona Port, Bazinul Nou;

Având în vedere prevederile art.38, alin,2, lit. „h” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea cap.5 din caietul de sarcini necesar vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona Port Bazinul Nou, aprobat prin HCL nr.27/2003.

Caietul de sarcini este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei