Hotărârea nr. 184/2003

Aprobarea Contractului de Mandat, in vederea mandatarii pentru administrarea parcului industrial de catre SC Industrial Parc SRL in numele consortiului reprezentat de Consiliul Local Galati, Consiliul Judetului Galati, Universitatea "Dunarea de Jos" si Zona Libera

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 184

din 29 05 2003

privind: aprobarea Contractului de Mandat , în vederea mandatării pentru administrarea parcului industrial de către SC Industrial Parc SRL în numele consorțiului reprezentat de Consiliul Local Galați, Consiliul Județului Galați, Universitatea „Dunărea de Jos” și Zona Liberă

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.34 468/13 05 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.490/2002 pentru aprobarea OG 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”x” din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Contractul de Mandat , în vederea mandatării pentru administrarea parcului industrial de către SC Industrial Parc SRL în numele consorțiului reprezentat de Consiliul Local Galați, Consiliul Județului Galați, Universitatea „Dunărea de Jos” și Zona Liberă

Contractul de Mandat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei