Hotărârea nr. 163/2003

Desemnarea unui consilier local care va face parte din comisia de cazare - externare si disciplina a Centrului de Locuinte si Sprijin pentru Tineri

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 163 din 29 05 2003

privind: desemnarea unui consilier local care va face parte din comisia de cazare -externare și disciplină a Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 692/20 05 2003;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile HCL nr.6/27 02 2003 privind înființarea Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 și 2, lit.”i” din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă desemnarea domnului consilier Gogoncea Gabriel Camel , care va face parte din comisia de cazare - externare și disciplină a Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei