Hotărârea nr. 160/2003

Participarea Consiliului local Galati in calitate de coorganizator la Forumul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, care va avea loc in zilele de 30 si 31 mai 2003.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 160 din 29 05 2003

privind:participarea Consiliului local Galați în calitate de coorganizator la Forumul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii , care va avea loc în zilele de 30 și 31 mai 2003.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 806/27 05 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin,2, lit. „d” și “p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă participarea Consiliului local Galați în calitate de coorganizator la Forumul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii , care va avea loc în zilele de 30 și 31 mai 2003.

Art.2 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100 000 000 lei - cap. 59 02 -„Cultura” , pentru plata cheltuielilor necesare desfășurării acțiunii.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei