Hotărârea nr. 158/2003

Completarea art. I din HCL nr. 137 17.04.2003 privind modificarea si completarea HCL nr.136 17.05.2001 pentru aprobarea normelor de organizare si efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu autoturismele si microbuzele pe teritoriul municipiului Galati, modificata si completata prin HCL nr. 267, 294 si 417 2001 si HCL nr. 62,143 si 313 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 158 din 29 05 2003

privind: completarea art. I din HCL nr. 137/17 04 2003 privind modificarea și completarea HCL nr.136/17 05 2001 pentru aprobarea normelor de organizare și efectuare a transportului rutier public urban de persoane cu autoturismele și microbuzele pe teritoriul municipiului Galați, modificată și completată prin HCL nr. 267, 294 și 417/2001 și HCL nr. 62,143 și 313/2002

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 822/27.05.2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. I, pct. 2, 8, 46 și art. II / anexa 2 din Legea 105 / 2000 pentru aprobarea O.G. 44 / 1997 privind transporturile rutiere și respingerea O.G. 73 / 1998;

Având în vedere prevederile art. I, pct. 3, 4, 5, 14, 28, 29, 30, 35 și 38 din Legea 284 / 2002 pentru aprobarea O.G. 86 / 2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile art. 62, alin. 1 și 68 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea 215 / 2001 a administrației publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă completarea art. I din HCL nr. 137/17 04 2003 cu lit. „C”, pct.1, care va avea următorul cuprins:

„C. Tarifele pentru prestațiile efectuate la eliberarea licenței de execuție

1) Pentru persoanele care se autorizează în trim. II 2003 pe baza reglementărilor prevăzute de HCL nr.137/2003, viza se datorează la nivel de trimestru, astfel:

  • a) pentru autoturisme de 5 locuri în regim de taxi.............................690 000 lei

  • b) pentru microbuze.........................................................................2 310 000 lei”


Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei