Hotărârea nr. 157/2003

Aprobarea cotei de cheltuieli indirecte incepand cu iunie 2003, pentru SC APATERM SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 157 din 29 05 2003

privind: aprobarea cotei de cheltuieli indirecte începând cu iunie 2003, pentru SC

APATERM SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 728/20 05 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”j” din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă cota de cheltuieli indirecte de 15,58%, pentru SC APATERM SA, începând cu iunie 2003.

Art.2 - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei