Hotărârea nr. 155/2003

Executia bugetului de venituri si cheltuieli a SC ECOSAL PREST SA GALATI pe anul 2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 155 din 29 05 2003

privind:execuția bugetului de venituri și cheltuieli a SC ECOSAL PREST SA GALAȚI pe anul 2002

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 454/27 05 2003;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin,2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli a SC ECOSAL PREST SA GALAȚI pe anul 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florin Melinte

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei