Hotărârea nr. 15/2003

Modificarea si completarea art. 3, art. 9 si a anexei nr. 3 la HCL nr. 95 30.05.2002 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003, modificata si completata prin HCL nr. 443 20.12.2002

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 15 din 27 02 2003

privind: modificarea și completarea art. 3, art. 9 și a anexei nr. 3 la HCL nr. 95/30 05 2002 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2003, modificată și completată prin HCL nr. 443/20.12.2002

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 95/30 05 2002 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2003, modificată și completată prin HCL nr. 443/20.12.2002;

Având în vedere prevederile art. 6 din OG nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată și a HG nr. 1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OGR nr. 36/2002;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă completarea art. 3, alin. (1) din HCL nr. 95/30 05 2002 cu alin. (1)1, care va avea următorul cuprins:

“(1)1 - Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice la care Consiliul Local al municipiului Galați este acționar precum și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de HCL nr. 88/2002 care investesc peste 100 000 USD, se calculează prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii de inventar a construcțiilor, înregistrată în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare”

și alin. (2) cu alin. (2)1 care va avea următorul cuprins:

“(2)1 - În cazul persoanelor juridice la care Consiliul Local al municipiului Galați este acționar precum și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de HCL NR. 88/2002 și care investesc peste 100 000 USD, care nu au efectuat nici o reevaluare a construcțiilor începând cu anul 1998, cota impozitului este de 3 %”.

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art. 9, alin. (1) din HCL nr. 95/30 05 2002, care va avea următorul cuprins:

Art. 9 (1)- Taxa de reclamă și publicitate se stabilește la nivelul cotei de 3% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. aferentă. Se exceptează de la plata acetei taxe contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă și publicitate realizat prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale.”

Art.III- Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 95/30 05 2002 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei