Hotărârea nr. 147/2003

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, cartier Mazepa II, str. Regiment 11 Siret, Societatii Comerciale DISTRIGAZ S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 147 din 17 04 2003

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, cartier Mazepa II, str. Regiment 11 Siret, Societății Comerciale DISTRIGAZ S.A. Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28196 / 15. 04. 2003;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 12, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2 lit. “f” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, cartier Mazepa II, str. Regiment 11 Siret, în suprafață de 330 mp., pe o durată de 25 de ani, pentru realizarea de parcaje auto acces incintă, Societății Comerciale DISTRIGAZ S.A. Galați, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regimul de înălțime pentru investiția propusă a se realiza după concesionare este P.

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manole Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei