Hotărârea nr. 143/2003

Aprobarea infiintarii Biroului de implementare a proiectului ISPA in cadrul SC APATERM SA, Galati.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 143 din 17 04 2003

privind: aprobarea înființării Biroului de implementare a proiectului ISPA în cadrul SC APATERM sA, Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28 016/15 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere prevederile HCL nr.199/21 06 2001 privind aprobarea organigramei la SC APATERM SA;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă înființarea Biroului de implementare a proiectului ISPA în cadrul SC APATERM SA, Galați, în subordinea directorului general al societății.

Structura Biroului de implementare a proiectului ISPA este alcătuită din 14 persoane.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manole Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei