Hotărârea nr. 142/2003

Aprobarea contractului de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si asociatiile de locatari proprietari, a Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru intretinerea si exploatarea spatiilor verzi, a locurilor de joaca pentru copii si a parcarilor situate in ansamblurile de locuinte din municipiul Galati.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 142 din 17 04 2003

privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și asociațiile de locatari/proprietari, a Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru întreținerea și exploatarea spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a parcărilor situate în ansamblurile de locuințe din municipiul Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28 288/15 04 2003;

Având în vedere prevederile comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. ”x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și asociațiile de locatari/proprietari.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru întreținerea și exploatarea spațiilor verzi, a locurilor de joacă pentru copii și a parcărilor situate în ansamblurile de locuințe din municipiul Galați, prevăzut în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manole Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei