Hotărârea nr. 139/2003

Modificarea si completarea cap.1, art.2 din actul constitutiv al Societatii Comerciale Industrial Parc S.R.L. aprobat prin HCL nr.78 2003

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 139 din 17 04 2003

privind: modificarea și completarea cap. 1, art. 2 din actul constitutiv al Societății Comerciale Industrial Parc S.R.L. aprobat prin HCL nr. 78/2003

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25606/08.04.2003;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr.78/27.03.2003 privind înființarea Societății Comerciale Industrial Parc S.R.L. Galați;

Având în vedere prevederile art. 187 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea cap. 1, art. 2 din actul constitutiv al Societății Comerciale Industrial Parc S.R.L. aprobat prin HCL nr. 78/2003, care va avea următorul conținut:

“2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este S.C. Industrial Parc S.R.L.

Emblema societății va fi cea prezentată în anexa nr. 1 care va face parte integrantă din actul constitutiv.

În toate actele, publicațiile, facturile și orice alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.R.L., sediu, emblemă, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manole Ioan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei