Hotărârea nr. 136/2003

Modificarea HCL nr.334 30 10 2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 136 din 17 04 2003

privind modificarea HCL nr.334/30 10 2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.25 490/8 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea HCL nr.334/30 10 2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manole Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei