Hotărârea nr. 131/2003

Trecerea terenului in suprafata de 150 mp situat in Galati, pe malul Dunarii - km 153.5, in vecinatatea Uzinei de Apa nr.1, atribuit in folosinta gratuita Politiei de Frontiera Braila, prin HCL nr.262 2001, in domeniul public de interes local, administrat de Consiliul Local Galati si atribuirea in folosinta gratuita a terenului Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 131 din 17 04 2003

privind trecerea terenului în suprafață de 150 mp situat în Galați, pe malul Dunării - km 153,5, în vecinătatea Uzinei de Apă nr.1, atribuit în folosință gratuită Poliției de Frontieră Brăila, prin HCL nr.262/2001, în domeniul public de interes local, administrat de Consiliul Local Galați și atribuirea în folosință gratuită a terenului Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.23 798/04 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 150 mp situat în Galați, pe malul Dunării - km 153,5, în vecinătatea Uzinei de Apă nr.1, atribuit în folosință gratuită Poliției de Frontieră Brăila, prin HCL nr.262/2001, în domeniul public de interes local, administrat de Consiliul Local Galați.

Art.2 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 150 mp situat în Galați, pe malul Dunării - km 153,5, în vecinătatea Uzinei de Apă nr.1, Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Galați, pe o durată de 20 de ani, în vederea amenajării unei căi de acces către pontonul amplasat pe luciul de apă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - HCL nr.262/14 08 2001 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manole Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei