Hotărârea nr. 13/2003

Aprobarea indicatorilor de performanta, obiectivelor si criteriilor cuantificate prevazute in contractul de performanta nr. 16032 20.03.2002 (SC ECOSAL PREST S.A.)

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 27 02 2003

privind: aprobarea indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor cuantificate prevăzute în contractul de performanță nr. 16 032/20 03 2002 (SC ECOSAL PREST SA)

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă indicatorii de performanță, obiectivele și criteriile cuantificate prevăzute în contractul de performanță nr.16 032/20 03 2002 (SC ECOSAL PREST SA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Florea Paul

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei