Hotărârea nr. 129/2003

Trecerea imobilului situat in incinta Portului Mineralier din municipiul Galati , din domeniul public al statului, administrat de Ministerul de Interne in domeniul public al municipiului Galati, administrat de Consiliul Local Galati.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 17 04 2003

privind trecerea imobilului situat în incinta Portului Mineralier din municipiul Galați , din domeniul public al statului, administrat de Ministerul de Interne în domeniul public al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.25 458/8 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă trecerea imobilului situat în incinta Portului Mineralier din municipiul Galați , din domeniul public al statului, administrat de Ministerul de Interne în domeniul public al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local Galați.

Imobilul este identificat în documentația anexată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefecturii Județului Galați în vederea promovării unui act normativ.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manole Ioan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei