Hotărârea nr. 123/2003

Alocarea unei sume de bani, Clubului Sportiv KODO Galati, in vederea participarii la campionatul European de Karate traditional FUDOKAN, la Praga - Cehia

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 17 04 2003

privind: alocarea unei sume de bani, Clubului Sportiv KODO Galați, în vederea participării la campionatul European de Karate tradițional FUDOKAN, la Praga - Cehia,

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 238/17 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”p”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă alocarea din capitolul 59 02 „Cultură” a sumei de 25 000 000 lei, Clubului Sportiv KODO Galați în vederea participării la campionatul European de Karate tradițional FUDOKAN, la Praga - Cehia, în perioada 24 -28 aprilie 2003.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manole Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei