Hotărârea nr. 122/2003

Alocarea unei sume de bani, Clubului Sportiv KARATE CLUB Galati, in vederea organizarii la Galati a Campionatului National de Karate Traditional

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 122 din 17 04 2003

privind: alocarea unei sume de bani, Clubului Sportiv KARATE CLUB Galați, în vederea organizării la Galați a Campionatului Național de Karate Tradițional

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate 28 200/15 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”p”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă alocarea din capitolul 59 02 „Cultură” a sumei de 75 000 000 lei, Clubului Sportiv KARATE CLUB Galați, în vederea organizării la Galați a Campionatului Național de Karate Tradițional , în perioada 2 - 4 mai 2003

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manole Ioan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei