Hotărârea nr. 121/2003

Aprobarea conditiilor pentru ocuparea functiei publice de sef Serviciu Reparatii Cladiri

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 121

din 17 04 2003

privind: aprobarea condițiilor pentru ocuparea funcției publice de șef Serviciu Reparații Clădiri

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate 24 890/7 04 2003;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.7 și art. 9, alin.3 din HG nr.1 087/2001 privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”e”din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă condițiile pentru ocuparea funcției publice de șef Serviciu Reparații Clădiri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Manole Ioan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei