Hotărârea nr. 80/2002

Aprobarea regulamentului privind metodologia de contorizare in apartamente si procedurile de utilizare a acesteia in masurarea si decontarea serviciilor de alimentare apa rece, apa calda menajera si energie termica pentru incalzire

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI


CONSILIUL GALAȚI


H O TÂRÂRE Anr.80 din 30 04 2002

privind: aprobarea Regulamentului privind metodologia de contorizare în apartamente și procedurile de utilizare a acesteia în măsurarea și decontarea serviciilor de alimentare cu apă rece, apă caldă menajeră și energie termică pentru încălzire

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.578/13/30.04.2002 ;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.29/N/1993 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al secretarului de stat, pentru aprobarea Normativului -cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;

Având în vedere prevederile HG nr.366/2001 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Regulamentul privind metodologia de contorizare în apartamente și procedurile de utilizare a acesteia în măsurarea și decontarea serviciilor de alimentare cu apă rece, apă caldă menajeră și energie termică pentru încălzire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.378/21.12.1999 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


Anexă Ia H.C.L.


Jol&) Oh-

•••••••••<••«


REGULAMENT

privind metodologia de contorizare în apartamente și procedurile de utilizare a acesteia în măsurarea și decontarea serviciilor de alimentare cu apă rece, apă caldă menajeră, și energie termică pentru încălzire

1. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1.1. Prezentul regulament stabilește metodologia de montare a contoarelor în apartamente și modalitățile de calcul, repartizare și achitare a cheltuielilor aferente consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră și energie termică pentru încălzire în clădirile cu mai multe apartamente racordate la sistemele centralizate de distribuție, în vederea economisirii acestor resurse, a gestionării și facturării lor corecte, precum și stabilirii unor raporturi echitabile între distribuitor/furnizor și asociațiile de proprietari/locatari.

 • 1.1.2. Intr-un apartament de bloc, montarea echipamentelor de măsurare a consumului de utilități (apă rece, apă caldă menajeră, energie termică pentru căldură), este mai mult decât necesar, atât pentru stabilirea corectă a cantității de utilități consumate, cât și pentru stabilirea valorii produsului livrat-consumat.

 • 1.1.3. Totodată, consumatorul individual își dimensionează necesarul de utilități consumate pentru menținerea confortului în funcție de posibilitățile financiare proprii, eliminându-se în același timp risipa datorată consumului colectiv, paușal.

 • 1.1.4. Echipamentele de măsurare a consumului de utilități pentru un apartament sunt:

 • - contoare (debitmetre) de apă rece și apă caldă menajeră,

 • - repartitoare de costuri (de căldură) pentru calorifere și robineți termostatați.

 • 1.2. Proprietarii/locatarii apartamentelor au dreptul să monteze aparate de măsură individuale (contori divizori) pentru înregistrarea consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră și energie termică pentru încălzire, aparate care vor fi utilizate de asociația de proprietari/locatari pentru defalcarea serviciilor primite.

 • 1.2.1. Se definește aparat de măsură individual (contor divizor) aparatul de măsură montat în apartamente care măsoară consumul de utilități pentru apartamentu respectiv.

  • 1.3. Montarea contorilor divizori, fiind prevăzută de H.G. 348/1993 (ca obligativitate de asigurare a condițiilor de montaj la imobilele noi) și de Reglementarea SC 002/1998 în cazul imobilelor cu mai multe apartamente, asociațiile de proprietari/locatari nu au temei legal să se opună acestei acțiuni, decât în situațiile în care nu sunt respectate condițiile tehnice și metrologice precizate de furnizor și/sau reglementările legale în vigoare sau nu sunt respectate prevederile din :

 • - Legea Locuinței nr. 114/1996,

 • - Legea nr. 145/1999 privind modificarea și completarea Legii Locuinței,

 • - Ordinul 139/N/1993 pentru aprobarea Precizărilor privind constituirea, înregistrarea și funcționarea asociațiilor de proprietari/locatari,

 • - H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996,

 • - Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari/locatari.

- H.G.R. 366/2001 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G.R. nr. 1275/2000.

 • 1.4. Montarea contorilor divizori trebuie să se facă cu -respectarea integrală a prevederilor legale în vigoare și a condițiilor prevăzute în prezentul regulament.

2. SITUAȚII SPECIFICE PRIVIND STADIUL CONTORIZĂRII BLOCURILOR DE LOCUINȚE

Principalele situații care se au în vedere pentru acțiunea de contorizare la nivel de apartament sunt următoarele :

 • 2.1. Blocul este contorizat la nivel de branșament la toate utilitățile (apă rece, apă caldă menajeră, energie termică), cu variantele :

  • 2.1.1. complet contorizat pe apartamente pe apă rece și apă caldă menajeră;

  • 2.1.2. parțial contorizat pe apartamente;

  • 2.1.3. necontorizat pe apartamente.

 • 2.2. Blocul este parțial contorizat la nivel de branșament pentru

  • 2.2.1. apă rece și/sau

  • 2.2.2. apă caldă menajeră și/sau

  • 2.2.3. energie termică pentru încălzire, cu subvariantele arătate la punctele 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

 • 2.3. Blocul este necontorizat la nivel de branșament, cu variantele :

  • 2.3.1. complet contorizat pe apartamente pe apă rece și apă caldă menajeră;

  • 2.3.2. parțial contorizat pe apartamente;

  • 2.3.3. necontorizat pe apartamente.

 • 3. CONDIȚII DE MONTARE A APARATELOR DE MĂSURA INDIVIDUALE

3.1. Proprietarul/locatarul

 • 3.1.1. Proprietarul/locatarul care dorește să-și monteze contorî divizori în apartament va înștiința în scris comitetul executiv al asociației de proprietari/locatari despre intenția sa.

Această notificare va conține :

 • a) nume, prenume, adresa completă a apartamentului unde se solicită montarea și, după caz, adresa completă a beneficiarului (dacă proprietarul nu locuiește în apartamentul respectiv);

 • b) date privind numărul de contori, destinația și amplasamentul acestora;

 • c) date de identificare a executantului (instalatorului) : denumire, adresă, nr. de înmatriculare la O.R.C., cod fiscal, autorizația de montare contori de la Biroul Român de Metrologie Legală;

 • d) solicitare către conducerea asociației de proprietari/locatari de a participa la executarea montajului, la recepția și punerea în funcțiune, la începerea citirii contorilor, respectiv luarea în evidență.

 • 3.1.2. Proprietarul/locatarul va întocmi și păstra un dosar privind montarea contorilor individuali care va cuprinde cel puțin :

 • a) documentele de proveniență a aparatelor de măsură (facturile);

 • b) certificatele de garanție ala aparatelor de măsură;

 • c) buletinele de verificare metrologică inițială eliberate de un laborator autorizat metrologic;

 • d) schema de montaj dată de producător;

 • e) procesul verbal de recepție și punere în funcțiune

 • f) dovada de sigilare de către SC. APATERM S.A. Galați;

 • g) buletinele de verificare metrologică periodică;

 • h) documentele însoțitoare ale aparatelor de măsură în care este precizată clasa de precizie.

 • 3.1.3. Contorii care se montează trebuie să îndeplinească următoarele cerințe :

 • a) aprobare de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

 • b) agrement tehnic MLPAT,

 • c) va fi însoțit de certificat de calitate (garanție);

 • d) va avea marca metrologică de verificare;

 • e) va fi însotit de buletin de verificare inițiala eliberat de un laborator autorizat și agreat de furnizor;

 • f) va fi agrementat de SC APATERM SA.

 • g) sa corespundă tehnic tipului și debitului agentului furnizat (apă rece, apă caldă menajeră sau energie termică);

 • h)  să fie montat corespunzător schemei de montaj cu respectarea STAS-urilor, a reglementărilor tehnice și metrologice în vigoare și a prevederilor prezentului regulament.

 • 3.1.4. întrucât S.C. APATERM S.A. Galați operează cu aparate de măsură având clasa de precizie “C” și are agreată o gamă limitată de firme ftirnizoare, în baza unor analize tehnico-economice, pentru asigurarea compatibilității și operativității în repararea și verificarea aparatelor, se recomandă ca beneficiarii să achiziționeze aparate de măsură pentru contorizarea individuală de clasă “C”, produse de firmele Zenner, Schlumberger, Meineke, Tagus sau sub licența acestor firme.

3.2. Asociația de proprietari/Iocatari

 • 3.2.1. La solicitarea proprietarului/locatarului, asociația de proprietari/Iocatari va anunța cu 48 de ore înainte S.C. APATERM S.A. Galați pentru a desemna personal competent în vederea asigurării asistenței tehnice contra cost (executarea manevrelor de închidere/deschidere vane, golirea instalației, etc.) și totodată va aviza locatarii din blocul respectiv de întreruperea furnizării serviciilor (apă rece, apă caldă menajeră, energie termică) pentru evitarea disfuncționalităților, avariilor, reclamațiilor.

 • 3.2.2. Participă la recepția și punerea în funcțiune a aparatelor de măsură de apartament prin reprezentantul său legal (de regulă administratorul).

 • 3.2.3. Comunică furnizorilor de utilități (apă rece, apă caldă menajeră, energie termică) citirile lunare ale contorilor de apartament în vederea decontării consumurilor înregistrate.

 • 3.2.4. Stabilește o zi pe lună, corelat cu data de citire a apometrului montat la limita de proprietate, și intervalul exact de timp când se vor face citirile apometrelor divizionare pentru a elimina erorile mari de citire șl raportare din cauza nesincronizării citirilor.

3.3. Instalatorul

 • 3.3.1. Instalatorul care execută lucrările de montare poate fi S.C. APATERM S.A. Galați sau orice altă persoană juridică sau fizică care îndeplinește condițiile următoare :

 • • este autorizat pentru prestarea serviciilor de instalații sanitare și de încălzire (are acest obiect de activitate prevăzut în statutul său);

 • • are autorizație de la Biroul Român de Metrologie Legală;

 • 3.3.2. Nerespectarea oricărei prevederi din caietul de sarcini atrage după sine înștiințarea Camerei de Comerț și a Biroului Român de Metrologie Legală în vederea retragerii dreptului de montare și sigilare a apometrelor.

 • 3.3.3. Are obligația de a întocmi o documentație tehnică de execuție minimală cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice și metrologice în vigoare, care să cuprindă schema de montaj ce va include obligatoriu robineți de secționare cu sferă, filtru de impurități, aparatul de măsură, clapetul de sens unic pe conducta de apă rece și apă caldă.

 • 3.3.4. Pentru montarea contorilor de energie termică, instalatorul are obligația de a obține avizul de punere în funcțiune de la B.R.M.L. (conform Ord. 144/2001)

 • 3.3.5. Instalatorul va încheia cu proprietarul/locatarul beneficiar un contract de execuție a lucrărilor, contract în care se vor prevedea clauze referitoare la garanții (eventual service postgaranție), întreținere, remedieri, verificări, dacă părțile convin astfel. Totodată se vor prevedea, după caz, și lucrări de întreținere și reparații la instalațiile existente în apartament.

4. EXECUȚIA, RECEPȚIA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

 • 4.1. După încheierea contractului între instalator și beneficiar, instalatorul va efectua lucrările de montaj a aparatelor de măsură individuale în apartamentul proprietarului/locatarului.

 • 4.2. La terminarea lucrărilor, montajul va fi sigilat de instalator (în vederea derulării contractului de service) și de reprezentantul împuternicit al S.C. APATERM S.A. Galați.

 • 4.3. Finalizarea și punerea în funcțiune se realizează de către instalator în prezența furnizorului de servicii, a reprezentantului asociației și a proprietarului. Instalatorul va întocmi un proces verbal de recepție și punere în funcțiune în 4 exemplare, în care se vor specifica :

 • a) date de identificare ale instalatorului (denumire, adresă, nr. de înmatriculare la O.R.C., cod fiscal, autorizația de montare contoare de la Biroul Român de Metrologie Legală);

 • b) date de identificare ale beneficiarului (nume, prenume, adresa completă a apartamentului în care s-a efectuat montarea contorilor și în plus, adresa la care beneficiarul are domiciliul stabil dacă nu locuiește în apartamentul respectiv);

 • c) date referitoare la aparatele de măsură montate (tipul, seria de fabricație, clasa de precizie, diametrul nominal, indexul la data punerii în funcțiune, numerele și datele buletinelor de verificare metrologică, numerele aprobărilor de model B.R.M.L.);

 • d) mențiuni referitoare la eventualele remedieri efectuate de către instalator instalațiilor interioare;

 • e) mențiuni referitoare la modul de sigilare a aparatelor de măsură (marca și numărul acestora);

 • f) data punerii în-funcțiune;

 • g) termenul de garanție al lucrărilor de montaj;

 • h) semnăturile de predare (a instalatorului), de primire (a beneficiarului), ale furnizorului de utilități (S.C. APATERM S.A. Galați) și ale asociației de proprietari/locatari;

 • i) semnăturile și datele de identificare pentru persoanele neutre participante la recepția-punerea în funcțiune (de exemplu reprezentantul Biroului Județean de Metrologie Legală pentru contorii de energie termică).

 • 4.4. Toți contorii divizori montați în apartamente vor fi resigilați de către S.C. APATERM S.A. Galați, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu respectarea condițiilor tehnice și metrologice, încheindu-se procesul verbal de recepție și punere în funcțiune conform art. 4.3..

Asociațiile de locatari/proprietari vor solicita furnizorului și vor lua măsurile necesare pentru efectuarea resigilării în termenul prevăzut. în caz contrar, aparatele nesigilate nu vor fi folosite în decontare.

Locatarii care nu au montat clapetul de sens unic, vor întreprinde măsuri de montare a acestora până la efectuarea verificării metrologice a contorului.

 • 4.5. Proprietarii/locatarii care au instalate în apartamente centrale termice, au obligația să încheie contracte individuale cu S.C. APATERM S.A. Galați.

5. PROCEDURA DE URMĂRIRE ÎN FUNCȚIONARE A CONTORILOR

 • 5.1. Proprietarul/locatarul are următoarele drepturi și obligații :

 • a) are dreptul să solicite verificarea aparatului de măsură și să participe la aceasta;

 • b) este obligat să nu intervină ÎN NICI O SITUAȚIE asupra aparatelor de măsură, a circuitelor de legătură, sau a sigiliilor aplicate;

 • c) este obligat să se preocupe de asigurarea integrității sistemelor de măsurare și să permită asociației de proprietari/locatari și S.C. APATERM S.A. Galați accesul la contor pentru verificare;

 • d) în cazul în care s-a produs deteriorarea sistemului de măsurare, să înștiințeze de îndată conducerea asociației de proprietari/locatari, S.C. APATERM S.A. Galați și să apeleze pentru remediere numai la instalatori autorizați. La demontarea aparatului de măsură în vederea reparației, împreună cu instalatorul, reprezentantul asociației de proprietari/locatari și S.C. APATERM S.A. Galați se va încheia un proces verbal de constatare în care se specifică :

 • 1) data demontării;

 • 2) tipul și seria contorului;

 • 3) indexul citit la demontare;

 • 4) tipul, seria și indexul contorului cu care s-a înlocuit (dacă este cazul);

 • 5) consumul pe ultimele trei luni conform datelor înregistrate la asociația de proprietari/locatari în “FIȘA CONTORULUI” (în cazul în care în locul contorului se montează o piesă de racord) - pe perioada reparației consumul corespunzător se va calcula prin înmulțirea numărului de zile cât apometrul este scos din instalație cu consumul mediu zilnic pe ultimele trei luni.

 • e) la expirarea buletinului de verificare metrologică, să acționeze pentru verificarea contorului și obținerea unui nou buletin, pentru o perioadă de doi/trei ani. Verificarea se face de către S.C. APATERM S.A. Galați sau alte laboratoare autorizate de B.R.M..L. (fie direct, fie prin intermediul instalatorului autorizat cu care proprietarul contorului are contract de service). Taxele de verificare cad în sarcina locatarului/proprietarului;

 • f) la finalizarea acțiunii de reparare / verificare, după montarea aparatului de măsură, va anunța asociația de proprietari/locatari și S.C. APATERM S.A. în vederea resigilării.

ATENȚIE! încălcarea oricărei obligații de mai sus dă dreptul asociației de proprietari/locatari să nu ia în considerare înregistrările contorilor pe perioada de la ultimul control până la data constatării.

 • 5.2. Asociația de proprietari/locatari are următoarele drepturi și obligații:

 • • are dreptul să primească de la deținătorii de contorii individuali documentele tehnice și informațiile privind montarea, verificările periodice și remedierile efectuate asupra acestora;

 • • are dreptul să participe la sigilarea contorilor după fiecare intervenție/verificare;

 • • are dreptul să efectueze controale inopinate de câte ori consideră că este necesar pentru a , constata modul de utilizare a aparatelor de măsură, starea lor tehnică, starea sigiliilor;

 • • să solicite verificarea aparatelor de măsură ori de câte ori există dubii asupra exactității măsurătorilor;

 • 5.3. Verificarea aparatelor de măsură poate fi cerută de către oricare parte interesată dacă are dubii asupra exactității măsurătorilor (consumator, asociație, furnizor). Costul cheltuielilor de verificare (demontare, verificare metrologică, montare) va fi suportat, dacă contorul este corespunzător, de către partea care a invocat defecțiunea. Dacă contorul este respins Ia verificarea metrologică, aceste cheltuieli vor fi suportate de către proprietarul aparatului de măsură. Verificarea aparatului de măsură se va executa obligatoriu în prezența proprietarului și administratorului asociației și numai după ce s-a constatat că aparatul este defect se va trece la repararea lui.

IMPORTANT! Pentru situațiile în care asociația de proprietari/locatari constată ruperea sigiliilor, intervenții pe traseul de apă în vederea folosirii acesteia fără a fi trecută prin contor sau orice alte acțiuni de utilizare frauduloasă a contorilor, concomitent cu neluarea în considerație a înregistrărilor contorilor, se vor sesiza organele de urmărire penală.

6. PROCEDURA DE CITIRE A CONTORILOR

 • 6.1. Asociația de proprietari/locatari poate opta pentru una dintre următoarele forme de colectare a informațiilor referitoare la citirea contorilor :

 • a) Citirea lunară de către un prestator de servicii (persoană juridică) specializat cu urmărirea/citirea contorilor, cu verificarea periodică de către asociație.

In acest caz se recomandă ca aceste servicii să fie completate cu :

 • 1) evidența tuturor aparatelor de măsură montate în apartamente;

 • 2) decontarea consumurilor individuale contorizate și repartizarea cheltuielilor comune lunare la toți membrii asociației;

 • 3) întocmirea chitanțelor pentru încasarea sumelor corespunzătoare cheltuielilor ce revin fiecărui apartament;

 • 4) asigurarea serviciilor de întreținere-service a aparatelor de măsură și a instalațiilor din apartamente și din părțile comune.

 • b) Citirea lunară de către o persoană special desemnată de către asociația de proprietari/locatari.

 • c) Citirea lunară de către proprietar/locatar (autocitire) cu verificarea obligatorie trimestrial de către administratorul asociației de locatari/proprietari.

 • d) Citirea de către personal din cadrul S.C. APATERM S.A. Galați semestrial, sau ori de câte ori situația o impune.

 • 6.2. Indiferent de modalitatea convenită pentru citirea contorilor, persoana care face citirile va trebui să transmită administratorului asociației o “NOTĂ DE CITIRE A CONTORILOR” care va conține obligatoriu cel puțin următoarele informații :

 • a) date de identificare a persoanei care a făcut citirea;

 • b)  date de identificare a proprietarului/locatarului (nume, prenume, adresă, numărul persoanelor din apartament);

 • c) index vechi, index nou, diferența dintre cele două citiri pentru fiecare contor montat (identificat prin seria de fabricație);

 • d) data citirii și semnătura (plus ștampila în cazul în care citirea s-a efectuat de către o persoană juridică.

 • 6.3. Citirea contorilor de apartament se va face într-o singură zi pe lună și în același interval de timp fixat pe întreaga asociație, pentru a evita erorile de raportare.

 • 6.4. Până la contorizarea tuturor branșamentelor de apă rece și apă caldă menajeră, lunar, la încheierea procesului-verbal de stabilire a cantităților furnizate, asociația de locatari/proprietari va prezenta în scris, cu semnătură și ștampilă reprezentantului S.C. APATERM S.A. Galați, pe fiecare branșament în parte, următoarele date :

 • a) numărul persoanelor contorizate și volumul de apă rece și apă caldă menajeră înregistrat de contorii divizori, corectat cu:

 • - 10 % în cazul contorilor de clasă de precizie “B”

 • - 15 % în cazul contorilor de clasă de precizie “A” .

reprezentând diferența de clasă și sensibilitate dintre aparatele de măsură de clasă “C” montate la limitat de proprietate și aparatele divizoare de clasă “B” respectiv “A” montate în apartamente.

Aceste erori sunt prevăzute în fișa tehnică a producătorului de aparate ca erori de sensibilitate,

 • b) numărul persoanelor necontorizate.

Administratorul asociației de locatari/proprietari se face direct răspunzător de corectitudinea datelor prezentate.

7. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIRE

 • 7.1. La blocurile contorizate la nivel de branșament, dar care nu sunt dotate cu repartitoare de căldură, sau la cele necontorizate, calculul și repartizarea cotelor de cheltuieli se face potrivit procedurilor prezentate la capitolul 8.

 • 7.2. La blocurile contorizate la nivel de branșament care sunt dotate cu sisteme de repartiție a căldurii, asociația de proprietari/locatari este obligată să recalculeze la sfârșitul sezonului de încălzire cotele reale de cheltuieli pe apartamente și să efectueze astfel o regularizare a încasărilor lunare din lunile corespunzătoare.

In acest scop, asociația de proprietari/locatari va contracta serviciile aferente cu o firmă specializată și autorizată care va asigura aplicarea sistemului de decontare a consumurilor pe baza repartitoarelor de energie termică, furnizând astfel datele necesare.

 • 8. PROCEDURA DE CALCUL A CHELTUIELILOR

8.1. Bloc contorizat la nivel de branșament Ia toate utilitățile

 • 8.1.1. Bloc complet contorizat pe apartamente pe apă rece și apă caldă menajeră.

Suma indicațiilor contorilor din apartamente ar trebui să coincidă cu înregistrarea contorilor de pe branșamentul blocului, pe baza cărora s-au întocmit facturile furnizorilor. întrucât, din cauza toleranței legale diferite a aparatelor de măsură montate în apartamente față de contorul de pe branșamentul blocului, aceste cantități nu coincid, calculul se va face astfel :

 • a) Pentru apa rece diferența dintre cantitatea înregistrată și facturată de furnizor și suma citirilor contorilor individuali se repartizează proporțional cu consumurile pe apartamente.

 • b) Cantitatea de apa caldă menajeră se stabilește ca la punctul a).

Pentru energia termică consumată pentru prepararea apei calde, cuantumul de energie termică pe apartament se obține prin distribuția proporțională a valorii facturate cu consumul de apă caldă din fiecare apartament.

 • c)  Cheltuielile pentru energia termică consumată pentru încălzirea apartamentelor se repartizează proporțional cu suprafața utilă înscrisă în actul de proprietate, iar pentru încălzirea spațiilor aflate în folosință comună (casa scării, spălătorii, holuri, etc.) se repartizează cu cota parte indiviză care îi revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.

Daca proprietarul unui apartament modifică suprafața corpurilor de încălzire, cota parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula prin mărirea cu un coeficient de majorare a suprafeței corpurilor de încălzire inițiale.

Hotărârea definitivă privind modul de calcul al cheltuielilor de încălzire în noile condiții se adoptă de comitetul executiv al asociației de proprietari/locatari.

 • 8.1.2. Bloc parțial contorizat pe apartamente pe apă rece și apă caldă menajeră.

 • a) Pentru apartamentele contorizate, cantitatea de apă rece și apă caldă menajeră se va stabili pe baza citirilor contorilor individuali la care se va adăuga :

 • - 10 % în cazul contorilor de clasă de precizie “B”

 • - 15 % în cazul contorilor de clasă de precizie “A”

reprezentând diferența de clasa și sensibilitate dintre aparatele de măsură de clasă “C” montate la limitat de proprietate și aparatele divizoare de clasă “B” respectiv “A” montate în apartamente.

 • b) Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea de apă rece și apă caldă menajeră se va stabili astfel: din consumul total înregistrat de contorul de pe branșamentul blocului se scade suma consumurilor înregistrate de contorii divizori din apartamentele contorizate corectate conform punctului a), iar diferența se repartizează proporțional cu numărul de persoane, dar nu mai mult de media calculată în sistem paușal. în cazul depășirii consumului mediu lunar/persoană din lunile anterioare, se va efectua o verificare a instalaților interioare, concomitent cu ridicarea curbei de consum pentru un interval de 24 ore (conform anexă) în vederea determinării nivelului pierderilor și eliminării acestora

 • c) Energia termică aferentă pentru prepararea apei calde menajere se stabilește înmulțind cantitatea de apă caldă calculată cu consumul specific de energie termică determinat pe baza indicațiilor contorului de pe branșamentul blocului.

 • d) Energia termică furnizată pentru încălzirea apartamentelor se calculează ca la pct. 8.1.l.c).

Dacă două luni consecutive suma consumurilor repartizate conform punctelor a) și b) nu coincide cu cantitatea stabilită la limita de proprietate, asociația de locatari/proprietari și S.C. APATERM S. A., vor lua măsuri pentru verificarea, clarificarea și eliminarea cauzelor.

 • 8.1.3. Bloc necontorizat în apartamente pe apă rece și apă caldă menajeră.

 • a) Cantitatea de apă rece și apă caldă menajeră se stabilește pe baza datelor înregistrate de contorii de branșament, proporțional cu numărul de persoane.

 • b) Cantitatea de energie termică pentru încălzire se calculează conform pct. 8.1.l.c).

8.2. Bloc parțial contorizat Ia nivel de branșament pentru apă rece și/sau apă caldă menajeră și/sau energie termică pentru încălzire

Pentru utilitatea contorizată, calculul se face conform cap. 8.1.

 • 8.2.1. în cazul în care utilitatea necontorizată este apa rece.

 • a) Cazul blocului cu toate apartamente contorizate.

Cantitatea de apă rece se va stabili pe baza citirilor contorilor individuali la care se va adăuga :

 • - 10 % în cazul contorilor de clasă de precizie “B”

 • - 15 % în cazul contorilor de clasă de precizie “A”

reprezentând diferența de clasă și sensibilitate dintre aparatele de măsură de clasă “C” montate la limitat de proprietate și aparatele divizoare de clasă “B” respectiv “A” montate în apartamente.

 • b) Cazul blocului cu apartamentele parțial contorizate.

Pentru apartamentele contorizate cantitatea de apă rece se va face conform pct 8.2.1.a).

Pentru apartamentele necontorizate cantitatea de apă rece se va stabili paușal.

 • c) Cazul blocului cu apartamentele necontorizate.

Cantitatea de apă rece se va stabili paușal.

 • 8.2.2. în cazul în care utilitatea necontorizată este apa caldă menajeră.

a) Cazul blocului cu toate apartamente contorizate.

Cantitatea de apă caldă menajeră se va stabili pe baza citirilor contorilor individuali la care se va adăuga :   - 10 % în cazul contorilor de clasă de precizie “B”

 • - 15 % în cazul contorilor de clasă de precizie “A”

reprezentând diferența de clasă și sensibilitate dintre aparatele de măsură de clasă “C” montate la limitat de proprietate și aparatele divizoare de clasă “B” respectiv “A” montate în apartamente.

Energia termică aferentă preparării apei cai menajere se calculează prin înmulțirea canității de apă caldă calculată cu consumul specific rezultat din indicațiile contorului de energie termică din punctul termic din care se scad pierderile.

 • b) Cazul blocului cu apartamentele parțial contorizate.

Pentru apartamentele contorizate cantitatea de apă caldă menajeră se va stabili conform punctului 8.2.2.a).

Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea de apă caldă menajeră se va stabili pe baza cantității rezultate din punctul termic după ce s-au scăzut pierderile și consumurile contorizate.

Energia termică aferentă preparării apei calde menajere se calculează conform pct. 8.2.2.a)

 • c) Cazul blocului cu apartamentele necontorizate.

Stabilirea cantităților de apă caldă menajeră și energie termică se face conform pct. 8.2.2.b) pentru apartamentele necontorizate.

 • 8.2.3. In cazul în care utilitatea necontorizată este energia termică pentru încălzire.

Calculul energiei termice furnizate se va face de către furnizor, pe baza citirii aparatelor din punctele termice, din care se scad pierderile și consumurile contorizate, prin repartizarea cantității rămase proporțional cu suprafața echivalent termic, iar asociația de proprietari/locatari va defalca cheltuielile pe apartamente funcție de suprafața utilă.

NOTA : în cazul în care se constată pierderi în părțile exterioare apartamentelor (scurgeri accidentale în subsolul clădirii, scurgeri accidentale în conducta îngropată care leagă vana de izolare a scării de coloana de distribuție, etc.) se vor lua de îndată măsuri pentru remedierea cauzelor acestor pierderi.

Comitetul executiv al asociației evaluează cantitatea de apă rece/caldă pierdută din momentul apariției până la eliminarea ei, iar valoarea acestei pierderi se constituie în cheltuială comună care se repartizează pe toate apartamentele.

Nivelul pierderilor exterioare poate fi evaluat fie comparând consumul lunar contorizat ca o medie a consumurilor pe trei luni anterioare, fie prin calcule tehnice valabile. Rezultatul estimării pierderilor se va consemna în proces verbal și va fi adus la cunoștința locatarilor odată cu întocmirea situațiilor de plată.

9. NOTE ȘI PRECIZĂRI

 • 9.1. Fumizoml/distribuitorul este îndreptățit să verifice prin personalul său exactitatea datelor privind citirile făcute la contorii divizori din apartamente. Dacă se constată neconcordanțe flagrante între constatările rezultate din verificarea făcută și din comunicarea asociației, va încheia un proces verbal de constatare cu reprezentantul asociației și, după caz, cu cel al prestatorului de servicii care a făcut citirile contorilor și va putea recalcula consumurile obligând asociația să plătească diferențele rezultate și despăgubiri pentru perioada de întârziere a plății acestor consumuri.

 • 9.2. Fumizorul/distribuitorul are dreptul să verifice starea tehnică a instalațiilor comune ale blocului și dacă se constată pierderi de apă să procedeze la cuantificarea acestora. Deasemenea fumizorul/distribuitorul va anunța asociația de proprietari/locatari asupra celor constatate și îi va acorda un termen rezonabil pentru remedieri, după care nu va mai lua în considerare consumurile contorizate pe apartamente până când se înlătură complet defecțiunile în cauză.

 • 9.3. Asociația de proprietari/locatari are datoria să verifice periodic starea tehnică a instalațiilor comune și să ia măsuri imediate de remediere a eventualelor defecțiuni apărute. Deasemenea, conform legii are dreptul și datoria să verifice permanent starea tehnică a instalațiilor din apartamente, în special pierderile de apă rece și caldă și risipa la apartamentele necontorizate.

 • 9.4. La asociațiile care cuprind mai multe blocuri cu branșamente separate pe bloc sau pe scări se aplică corespunzător situațiile arătate.

 • 9.5. Furnizorul/distribuitorul nu va intra în subsolul blocului pentru verificări sau remedieri decât în prezența administratorului sau a reprezentantului scării.

 • 9.6.   Fiecare utilizator (consumator) de servicii publice este obligat să-și achite lunar contravaloarea serviciilor primite. în situația în care proprietarul/chiriașul nu-și achită trei luni consecutive cheltuielile de întreținere i se suspendă citirea contorului de apartament (nu i se mai iau în considerare apometrele) și i se calculează întreținerea ca pentru locatarii necontorizați, concomitent cu aplicarea celorlalte măsuri restrictive (întreruperea apei reci, apei calde menajere, a căldurii și a gazului metan), cu un preaviz de 15 zile conform prevederilor legale.

10. CONCLUZII FINALE

 • 10.1. Toate operațiunile legate de recepția, sigilarea, urmărirea în funcționare și citirea contorilor din apartamente, calculul și repartizarea cheltuielilor creează cheltuieli suplimentare datorate în special necesității de a utiliza personal specializat. Hotărârea modului de lucru, prin personalul propriu sau prin contractarea de servicii cu agenți specializați, aparține exclusiv asociației de proprietari/locatari.

 • 10.2. Orice modificare ulterioară a reglementărilor legale va conduce la modificarea și adaptarea prezentului regulament.

 • 10.3. Prezentul regulament înlocuiește “Regulamentul privind metoda de contorizare pe apartamente a consumurilor de apă și de energie termică” aprobat prin H.C.L. 378/1999.