Hotărârea nr. 79/2002

Aprobarea masurilor pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentiior economici, cu sau fara personalitate juridica, la realizarea actiunilor de înfaptuire si pastrare a curateniei în interiorul localitatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂREA nr. 79

din 30 04 2002

privind: aprobarea Măsurilor pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agențiior economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21806 /16.04.2002;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Având în vedere prevederile OG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2 lit. „r” din Legea administrației publice nr. 215/2001;                                                                       ’

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă Măsurile pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta

Borcea Ionel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA la HCL nr. 79/30.04.2002

Măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Constituie o obligație permanentă a tuturor cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici și a celorlalte persoane juridice din municipiul Galați, de a asigura buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a municipiului Galați, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului.

Art. 2 - Prin prezenta hotărâre se adoptă măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, a realizării acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul municipiului, a efectuării la timp a activităților gospodărești.

CAPITOLUL II

PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII PUBLICE

9                                           9

Art. 3 - Persoanele fizice, juridice, instituțiile publice și agenții economici au următoarele obligații:

 • a) să solicite și să respecte avizul sanitar emis de Ministerul Sănătății pentru normative de proiectare și proiecte - tip pentru construcții de orice fel, standarde și norme tehnice pentru tehnologii, materii prime și produse finite, proiecte de planuri naționale și locale de sistematizare și amenajarea teritoriului, produse noi fabricate în țară și produsele importate pentru prima dată, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influența sănătatea populației, folosirea de substanțe noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulație a substanțelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind condițiile de calitate pentru produsele alimentare și tehnologiei utilizate în industria alimentară;

 • b) să solicite, de la direcția de sănătate publica teritorială, revizuirea condițiilor de funcționare, anual și ori de câte ori se produc modificări față de situația acestora la data autorizării;

 • c) obiectivul să funcționeze cu autorizație de funcționare vizată anual;

 • d) să nu pună în consum public produse alimentare noi, neavizate de către Ministerul Sănătății;

 • e) să nu depoziteze necontrolat (sau în afara locurilor special amenajate) reziduuri solide menajere și cele rezultate din construcții;

 • f) să marcheze vizibil sursele și rețelele de apă din incinta unităților de orice fel și a locurilor publice care nu corespund condițiilor de calitate a apei pentru consumul uman;

 • g) să nu îndepărteze vidanjul, reziduurile solide și menajere, industriale, de grajd, de stradă, cadavre de animale și deșeuri toxice și periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de Consiliul Local și prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;

 • h) să nu admită accesul unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată în sălile unităților în care se desfășoară activitățile recreativ-culturale;

 • i) să nu instaleze campinguri fără respectarea condițiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea și dotarea lor;

 • j) sa nu așeze, chiar și provizoriu, direct pe trotuar, în curți sau pe pardoseala încăperilor, gheță artificială, precum și navetele și tăvile folosite la transportul produselor de panificație și de cofetărie, a cărnii, preparatelor din carne și semipreparatelor culinare;

CAPITOLUL III CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI PREVENIREA POLUĂRII MEDIULUI

Protecția mediului constituie o obligație a tuturor pesoanelor fizice și juridice.

Art. 4 - Persoanele fizice sau juridice, deținători cu orice titlu de imobile, au obligația de a întreține spațiile verzi aferente imobilelor prin plantări de flori, arbori sau gazon, precum și greblarea frunzelor uscate și îngroparea sau transportarea lor în locuri special amenajate.

Art. 5 - Constituie contravenție la normele de întreținere și protecție a spațiilor verzi următoarele fapte:

 • a) pășunatul animalelor pe domeniul public, precum și lăsarea lor în libertate în parcuri, grădini publice, faleze și alte locuri ce aparțin domeniului public;

 • b) tăierea arborilor și arbuștilor, precum și cosirea ierbii, fără autorizarea prealabilă;

 • c) ruperea florilor;

 • d) trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon, în afara aleilor amenajate în acest scop;

 • e) distrugerea spațiilor verzi în scopul executării unor construcții platformă sau grădini de zarzavaturi;

 • f) circulația sau parcarea autovehiculelor, sau a altor mijloace de transport, pe spațiile verzi;

 • g) așezarea de obiecte sau persoane pe iarbă, în parcuri sau spații verzi de utilitate publică;

 • h) practicarea jocurilor sportive de către adulți sau lăsarea copiilor să se joace pe spații verzi;

 • i) fixarea pe arbori a anunțurilor orice fel a reclamelor, firmelor sau a plăcuțelor indicatoare.

Art. 6 - Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 • a) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel și să nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice, sau alte substanțe periculuoase;

 • b) să nu spele în apele naturale autovehicule, utilaje și ambalaje care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianți, substanțe periculoase sau pesticide;

 • c) să nu folosească resursele de apă de suprafață sau subterane în diferite scopuri fără respectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor cu excepția satisfacerii necesităților gospodăriei proprii;

 • d) să nu evacueze sau injecteze apele uzate, precum și să nu descarce reziduurile și orice alte materiale în resursele de apă fără să respecte prevederile avizului sau a autorizației de gospodărire a apelor;

 • e) să respecte obligația de a solicita autorizația de gospodărire a apelor la termenele stabilite;

 • f) să nu depoziteze materiale de orice fel în albii sau pe malurile cursurilor de apă ale canalelor, lacurilor, bălților și pe faleza Dunării, pe baraje și diguri sau în zone de protecție a acestora;

 • g) s ă nu spele în cursurile de apă sau lacuri ș i pe malurile acestora -animale domestice dezinfectate cu substanțe toxice, obiecte de uz casnic, la care s-au folosit pentru spălare detergenți și ambalaje ce au conținut pesticide sau alte substanțe periculoase;

 • h) să respecte reglementările legale în vigoare în cazurile de poluare a apelor naționale navigabile de către nave sau instalații plutitoare sub orice pavilion

 • i) să anunțe unitățile de gospodărire a apelor cu privire a unei poluări accidentale de

către utilizatorii care au produs-o.

CAPITOLUL IV

CURĂȚENIA STRĂZILOR, PIEȚELOR MIJLOACELOR DE TRANSPORT

’ ÎN COMUN ȘI A CELORLALTE LOCURI PUBLICE

Art. 7 - Persoanele juridice au obligația să încheie contracte cu unități specializate pentru efectuarea operațiunilor de ridicare, transportare, neutralizare a gunoiului și menținerea în stare de igienă a locurilor special amenajate de depozitare precum și a recipienților destinați colectării gunoiului. In dotarea chioșcurilor, tarabelor și modulelelor comerciale vor intra și mijloacele aferente întreținerii permanente a curățeniei (matură, făraș, sac de gunoi menajer și pubelă).

Art. 8 - Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 • a) să asigure curățenia străzilor și trotuarelor din jurul incintelor, precum și întreținerea zonelor verzi existente în incinta și în jurul acestora;.

 • b) să asigure o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de depozitare și depozitarea corectă și estetică a oricărei fel de marfa, materie primă sau ambalaj;

 • c) să asigure o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere, deșeuri industriale, hârtii sau alte gunoaie;

 • d) să ia măsuri de prevenire a apariției precum și de stârpire a rozătoarelor, paraziților și -insectelor în gospodăriile proprii sau sedii;

 • e) să depoziteze deșeurile menajere și industriale numai în locurile special amenajate;

 • f) să asigure locuri special amenajate accesibile mijloacelor de transport, dotate cu recipienți sau containere pentru colectarea gunoiului; amplasarea acestora se va face cu acordul serviciului Urmărirea și Coordonarea Serviciilor Publice din Primăria Galați;

 • g) să nu împrăștie gunoiul din recipientul de colectare;

 • h) sa ridice și să transporte imediat de pe străzi sau alte spații publice reziduurile provenite din curățenia acestora, a căminelor și rețelelor de canal sau a celor rezultate din toaletarea arborilor sau a spațiilor verzi, cu respectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria privind ridicarea gunoiului menajer de la gospodăriile populației, asociațiile de locatari/proprietari, agenti economici sau instituții;

 • i)  să nu arunce hârtii, bilete, resturi de țigări, coji de seminte, sticle sau alte ambalaje pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi și pe trotuare, mijloace de transport în comun sau în alte locuri publice;

 • j)  să nu spele vehiculele sau ambalajele pe străzi sau în alte locuri publice;

 • k) să transporte în condiții corespunzătoare materialele libere sau ambalate, cu evitarea murdăririi căilor publice sau degajării de mirosuri urâte;

 • l) împrejmuirea cu panouri aliniate, inscripționate cu denumirea firmei constructoare și cu aspect corespunzător a lucrărilor de construcții, în limita suprafețelor legal aprobate, astfel încât să fie asigurată neîmprăștierea in zonă a materialelor de construcții, a molozului sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenți de aer sau ploaie;

 • m) să curețe zăpada și gheața de pe acoperișuri, trotuare și rigole din fața imobilelor, după depunere; această obligație revine deținătorilor de imobile, (proprietari si chiriași), spații comune sau incinte;

 • n) să asigure întreținerea, repararea, desfundarea și igienizarea instalațiilor apă -canal, tubulaturilor și locurilor de depozitare a gunoiului menajer;

 • o) să întrețină corespunzător rampele de gunoi și să efectueze operațiunile impuse pentru neutralizarea gunoaielor și evitarea poluării mediului;

 • p) să nu producă zgomote prin mijloace care să tulbure liniștea publică;

r) să interzică punerea în circulaț ie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiții de curățenie sau igienă ori care poluează atmosfera;

s) să asigure curățenia și igienizarea mijloacelor de transport în comun pe tot timpul cât acestea sunt în circulație.

5

Art. 9 - Societățile de salubrizare vor asigura potrivit graficului aprobat de Serviciul de Urmărire și Coordonare a Serviciilor Publice Locale - Direcția Tehnică, ridicarea și transportul depozitelor stradale de gunoi aflate în sectorul lor de responsabilitate

CAPITOLUL V

REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA STRĂZILOR

Art. 10 - Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 • a) să nu schimbe amplasamentul dotărilor publice ori elementelor de joacă stabilite;

 • b) să nu deterioreze și să nu murdărească străzile, trotuarele, aleile, monumentele, statuile, fantânele arteziene, mobilierul urban (bănci, coșuri de gunoi, garduri), ziduri, aparate de joacă sau locuri de joacă, terase din locuri publice inclusiv în cimitire;

 • c) să nu depoziteze pe trotuare, străzi, alei sau alte spații aparținând domeniului public mărfuri, ambalaje, moluz, gunoi ș i deș euri de orice fel ce dăunează esteticii, curățeniei și îngreunează desfășurarea normală a circulației;

. d) să nu distrugă trotuarele, bordurile sau străzile în scopul executării unor lucrări în subteran fără autorizație legală eliberată de Primar;

 • e) să execute imediat refacerea suprafețelor trotuarelor, parcajelor sau străzilor în cazul unor intervenții pentru remedierea avariilor unor rețele subterane; constituie

contravenție neridicarea imediată a pământului, a pietrei sau decupărilor de asfalt rezultată în urma intervențiilor;

 • f) să intervină imediat pentru remediere -  ca deținători de rețele subterane

transportatoare de apă, alte lichide, energie electrică, termică, gaze - în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe străzi, trotuare, parcaje, zone verzi sau care produc prăbușiri ale suprafețelor sub care acestea sunt amplasate;

 • g) să asigure funcționarea corespunzătoare a rețelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial, de către cei care exploatează aceste rețele.

5

CAPITOLUL VI

ÎNTREȚINEREA ÎN BUNĂ STARE A CONSTRUCȚIILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI EXECUTATE

Art. 11 - Persoanele fizice sau juridice, deținătorii cu orice titlu de imobile, au următoarele obligații:

 • a) să efectueaze lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;

 • b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosiri lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații, obiectele și dotările aferente;

 • c) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună; să asigure curățenia terenului aferent imobilului precum și a terenului deținut cu orice titlu;

 • d) să asigure vopsirea tâmplăriei și înlocuirea geamurilor sparte;

 • e) sa asigure curățarea zăpezii și a gheții de pe acoperișuri, trotuare și rigole din fața imobilelor, imediat după depunere.

Art. 12 - Persoanele fizice sau juridice, proprietare de imobile au și următoarele obligații suplimentare:

 • a) s ă ia mă suri pentru menț inerea în stare de siguranță în exploatare ș i de funcționalitate a clădirii pe toată durata de existență a clădirii;

 • b) să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioară ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);

 • c) să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonice);

 • d) să asigure zugrăvirea fațadei și a celorlalte părți exterioare ale clădirii de câte ori situația o impune;

 • e) să asigure repararea și vopsirea gardurilor și porților, refacerea soclurilor deteriorate.

CAPITOLUL VII

RESPECTAREA STRICTĂ A NORMELOR TGIENICO-SANITARE ÎN PIEȚELE AGRO-ALIMENTARE, ÎN TÂRGURI ȘI OBOARE

Art. 13 - Persoanele fizice și juridice care desfășoară comerț stradal in piețe, târguri și oboare au următoarele obligații:

 • a) să efectueze acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea unei activități comerciale (licență de comerț stradal, certificat de producător etc.) și să nu încalce obiectul activităților comerciale stabilit în condițiile legii;

 • b) să respecte condițiile igienico-sanitare când folosesc cărucioare și tonete la comerțul stradal;

 • c) să respecte condițiile stabilite de normele de igienă în vigoare privind amenajarea, dotarea și întreținerea piețelor alimentare, a târgurilor și oboarelor.

CAPITOLUL VIII

CREȘTEREA ȘI ÎNTREȚINEREA ANIMALELOR ȘI PĂSĂRILOR VIII.l. CREȘTEREA ȘI ÎNTREȚINEREA CÂINILOR ȘI PISICILOR

Art. 14 - Pentru toți deținătorii de câini și pisici este obligatorie întreținerea acestora într- o perfectă stare de sănătatate și în condiții de zoo igienă adecvate.

Art. 15 - Persoanele care dețin câini și/sau pisici vor avea în mod obligatoriu carnet de sănătate al animalului care trebuie să cuprindă toate acțiunile sanitar - veterinare (vaccinări, deparazitări) prevăzute de normele specifice în domeniu.

Carnetul trebuie să fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat.

Art. 16 - Deținătorii cu orice titlu de imobile, curți și terenuri, pot să crească și să întrețină câini sau pisici, dacă prin aceasta nu se crează una din următoarele situații:

5

 • -  afectarea liniștii publice a cetățenilor ;    :

 • -  murdărirea căilor de acces din interior, exterior și a domeniului public ;

 • -  deteriorarea bunurilor publice ;

 • -  agresarea fizică sau psihică a persoanelor;

 • -  disconfortul vecinilor prin amplasarea de adăposturi pentru câini și pisici.

Persoanele care dețin căini agresivi au obligația de a instala la intrarea în imobil/curte, o plăcuță prin care să se specifice acest lucru.

Art. 17 - în timpul plimbării câinilor pe domeniul public, vor fi ținuți în lesă, iar, cei de talie mijlocie /mare vor avea în mod obligatoriu botniță.

Insoțitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului.

Insoțitorii vor avea asupra lor, în timpul plimbării, echipamentul necesar în vederea colectării dejecțiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanș și depusă într-un punct de colectare a gunoiului.

Art. 18 - Se interzice intrarea persoanelor însoțite de câini în unități ale administrației publice, în magazine, săli de spectacol, locuri de joacă pentru copii, școli, grădinițe, mijloace de transport în comun.

Fiecare agent economic are obligația de a afișa dacă acceptă sau nu accesul câinilor în incinta proprie.

Față de cele două alineate precedente, fac excepție câinii aparținând Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, care sunt însoțiți și se află în misiune.

Art. 19 - Lăsarea în libertate sau fară supraveghere a câinilor sau pisicilor pe domeniul public este interzisă.

Art. 20 - Câinii fără stăpân vor fi capturați și transportați în adăposturile pentru gestionarea câinilor fară stăpân, unde vor fi cazați o perioadă de până la șapte zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele 1 și 2 din O.U.G. nr. 1 55/2001.

Art. 21 - Aruncarea cadavrelor oricărui fel de animal pe domeniul public este strict interzisă.

Cadavrele se vor depune la puțurile seci amenajate de Primăria municipiului Galați.

Art. 22 - Se interzice creșterea și antrenarea câinilor pentru lupte pe teritoriul municipiului Galați.

Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini și abandonarea și inducerea de suferințe câinilor pe teritoriul municipiului Galați.

VIII.2. CREȘTEREA ȘI ÎNTREȚINEREA BOVINELOR, OVINELOR, PORCINELOR, CABALINELOR ȘI A PĂSĂRILOR DE CURTE

Art. 23. - Pe teritoriul municipiului Galați este interzisă creșterea și întreținerea animalelor și a păsărilor de curte în următoarele zone;

 • a) cartierele de blocuri de locuințe și zonele adiacente acestora pe o rază de 250 m;

 • b) în zona A (zona centrală) așa cum este definită în HCL nr. 69/2000;

 • c) în imobilele proprietatea Primăriei municipiului Galați;

 • d) în blocuri de locuințe;

 • e) în incinta imobilelor proprietate privată cu mai multe apartamente, cu excepția cazurilor în care sunt condiții și toți locatarii își dau acordul;

 • f) pe terenuri aparținând domenului public al municipiului Galați.

Art. 24 - Deținerea bovinelor, ovinelor, porcinelor, cabalinelor și a păs ărilor de curte este permisă numai după obținerea tuturor autorizațiilor necesare: sanitar - veterinară, de mediu, pentru folosirea apei și evacuarea dejecțiilor și autorizații de construire pentru adăposturi.

Art. 25 - Amplasarea adăposturilor se va face în conformitate cu normele sanitar - veterinare și numai în baza Autorizației de Construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată și modificată prin Legea nr. 453 / 2001.

Distanța minimă față de locuințele învecinate este de 10 m. Această

5                                            5                                         5

distanță este valabilă dacă nu este stabilită alta prin studiul de impact.

Art. 26 - Deținătorii de animale și păsări de curte au următoarele obligații:

 • a) să anunțe, în maximum 72 de ore, organele sanitar - veterinare din municipiul Galați atunci când dobândesc animale provenite din alte localități;

 • b) să fie arondați la o unitate sanitar - veterinară autorizată;

 • c) să respecte și să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar - veterinare pentru prevenirea și combaterea bolilor;

 • d) să efectueze acțiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de 6 luni;

 • e) să asigure evacuarea dejecțiilor și depozitarea gunoiului astfel încât să nu constituie surse de poluare a mediului înconjurător;

 • f) să anunțe imediat organele sanitar - veterinare de stat apariția unor cazuri de moarte sau boală a animalelor sau tăierea de necesitate, iar până la sosirea personalului sanitar - veterinar să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele tăiate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute;

 • g) să permită personalului sanitar - veterinar verificarea stării de sănătate a animalelor și să-1 sprijine în efectuarea operațiunilor sanitare - veterinare;

 • h) să respecte regulile sanitar - veterinare stabilite prin acte normative în vigoare privind condițiile de tăiere a animalelor și de valorificare a produselor obținute de acestea.

Art. 27 - Persoanele care însoțesc animale de casă pe domeniul public au obligația să strângă dejecțiile rezultate.

Art. 28 - Vehiculele cu tracțiune animală vor avea prevăzuți saci pentru colectarea dejecțiilor.                                .

CAPITOLUL IX

SANCȚIUNI

5

Art. 29 - Nerespectarea prezentelor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă după cum urmează:

CAPITOLUL II

 • a) art. 3:

 • •  lit. a,b, e, de la 5.000.000 lei la 20:000.000 lei;

 • •  lit. c, d, de ta 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;

 • •  lit. f, de la 4.000.000 lei la 40.0000.000 lei;

 • •  lit. g, de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei;

 • •  lit h, de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

 • •  lit. i, de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei;

 • •  lit. j, de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei;

CAPITOLULUL III

 • a) art. 4:

 • •  de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • b) art. 5 lit. a:

 • •  de la 200.000 lei la 400.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • c) art. 5 lit. b,c,d,e,g:

 • •  de la 400.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice.

 • •  de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • d) art 5 lit. f,h,i:

 • •  de la 400.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • e) art. 6 lit. a:

 • •  de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • f) art. 6 lit. b:

 • •  de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • g) art. 6 lit. c,e,h,i:

 • •  de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • h) art. 6 lit. d:                               :

 • •  de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane fizice; ,

 • •  de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane juridice,

 • i) art. 6 lit. g:

 • •  de la 250.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane juridice.

CAPITOLUL IV-

 • a) art 7 :

 • •     de la 400 000 lei la 500 000 lei, pentru persoane juridice ;

 • b) art. 8 lit. a,d,fj,k,m,n,p:

 • •  de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • c) art. 8 lit. b,c,e:

 • •  de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 10.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • d) art. 8 lit. g,h,i,o:

 • •  de la 400.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • e)  art. 8 lit. 1:

 • •  de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • f)  art. 8 lit. r,s:

 • •      de la 2. 000.000. lei la 10. 000. 000. lei pentru persoane fizice și juridice.

 • g) art. 9:

 • •  de la 400.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

CAPITOLUL V

 • a) art. 10 lit. b:

 • •  de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 10.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • b) art 10 lit. c:

 • • de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice ș i juridice.

 • c) art. lOlit. d,e:

 • •  de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoane fizice ș i juridice.

 • d) art. 10 lit. a,f,g:

 • •  de la 400.000 lei la 500.000 lai, pentru persoane fizice și juridice.

CAPITOLUL VI

 • a) art. 11 lit. a,b,c,d,e:

 • •  de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • b) art. 12 lit. a,b,c,d,e:

 • •  de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice.

CAPITOLUL VII

 • a) art. 13 lit. a

 • •  de la 400.000 lei la 500.000 lei, pentru persoane fizice;

 • •  de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane juridice.

 • b) art 13 lit. b

 • •  de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • c) art 13 lit. c

de la 3.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

CAPITOLUL VIII

 • b) art. 14, 15,23:

 • •  de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • c) art 16, 17, 18, 19, 26 lit. a,b,c:

 • •  de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • d) art. 21,24,25,27,28:

 • •  de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • e) art. 22 și art.20pct.(3),(4),(6),(8),(10),(15):

 • •  de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • f)  art. 26 lit. d:

 • •  de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • g) art. 26 lit. e:

 • •  de la 700.000 lei la 1.500.000 lei, pentru persoane fizice și juridice,

 • h) art. 26 lit. f:

 • •  de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice și juridice.

 • i) art. 26 lit g:

 • •  de la 400.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

 • j) art. 26 lit. h:

 • •  de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, pentru persoane fizice și juridice.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 - Persoanele fizice și juridice au obligația legală să suporte costul pentru repararea prejudiciului și să înlăture urmările produse de acesta restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului.

Art. 31 - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face prin proces-verbal încheiat de: Primar, împuterniciții Primarului, ofițerii și subofițerii de Poliție, personalul împuternicit în acest scop de către autoritatea publică centrală și locală pentru protecția mediului, inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, personalul Ministerului Apărării Naționale împuternicit în domeniile sale de activitate, gardienii publici.

Art. 32 - Plângerea împotriva procesului-verbal de amendă se poate face în termen de 15 zile la organul din care face parte agentul constatator.

Art. 33 - Se constituie un fond lunar de 3% din cuantumul amenzilor date, pentru premierea agenților constatatori ai Primăriei.

Art. 34 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă

H.C.L 172/2001 șiH.C.L. 290/2001.

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI CE SE VOR EXECUTA IN CONFORMITATE CU OG nr.21/2002 PRIVIND ’ GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI GALAȚI

5

Nr. crt.

ACTIVITATEA

CINE EXECUTĂ

CINE RĂSPUNDE

CINE

COORDONEAZĂ .

TERMEN

1.

Realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate

SC ECOSAL PREST SA

Director executiv

Direcția tehnică

1

Septembrie 2002

2.

Respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor

Direcția Urbanism

Șef Serviciu Disciplina în Construcții

Director Urbanism

Permanent

3.

Curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheții de pe străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile

Societățile de salubrizare

Director

Direcția tehnică

Permanent

Administrația Piețelor A gr o alimentare

Director

Direcția tehnică

Permanent

4.

Repararea și întreținerea străzilor, podurilor, podețelor, curățarea și amenajarea șanțurilor de scurgere, modernizarea străzilor existente și realizarea unor străzi noi

Societăți prestatoare de servicii

Director

Director tehnic adjunct

Conform contractelor

5.

Finalizarea construcțiilor începute repararea și zugrăvirea periodica a acestora

Direcția Urbanism

Șef Serviciu Disciplina în Construcții

Director tehnic adjunct

Conform autorizației

6.

Intreținerea în bună stare a construcțiilor existente,

Direcția tehnică

Director tehnic adjunct

-

Permanent

7

Organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea municipiului

Societățile de salubrizare

Director

Direcția tehnică

Permanent

8.

întreținerea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecție și întreținere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecție contra inundațiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor

Societăți prestatoare de servicii

Director

Direcția tehnică

Conform contractelor

9.

Repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei

SC APATERM

SA

Director general

Direcția tehnică

Permanent

10.

Canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale

SC APATERM

SA

Director general

Direcția tehnică

Permanent

11.

Buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii si disciplinei

SC TRANSURB

SA

Director

Direcția tehnică

Permanent

12.

Respectarea   strictă a normelor igienico-sanitare, în piețele

agroalimentare din municipiu

Administrația Piețelor Agroalimentare

Director

Direcția tehnică

Permanent

13.

Amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, grădinilor publice, terenurilor de sport, de joacă potrivit planului urbanistic general

S.P. ADP

Director

Direcția tehnică

Permanent

14.

întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice,  a

terenurilor de sport și de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement monumentelor de pe teritoriul municipiului

S.P.ADP

Director

Direcția tehnică

Permanent

15.

Păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea în condițiile legii a monumentelor de pe teritoriul municipiului

Direcția Gestiunea patrimoniului

Director

Inspectoratul de Cultură Galați

Permanent

Presedinte de sedinta Borcea Ionel

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae