Hotărârea nr. 421/2002

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi de investitii propuse pentru anul 2003

ROMANȘA

JUDEȚUL GALAȚ!

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE A nr. 421

din 12 12 2002

privind: aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiții, propuse pentru anul 2003

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 77024/ 10.12.2002;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 5 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “c" din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

/

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiții, propuse pentru anul 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


■“'Secretarul municipiului Galați Grigore Matei /

Anexa

La HCL

1.Modernizare str. D. T. Neculuta

Strada D.T. Neculuta este situata intre str. Libertății si bd. G. Cosbuc, carosabilul este din pavaj de bolovani de riu, trotuarele sint din dale de beton, iar strada nu are canalizare.

Prin modernizare se prevede realizarea unei străzi de cu un sistem rutier corespunzător, executarea unei rețele de canalizare si inlocuirea conductei de apa .

2 Modernizare str. N. Grigorescu

Strada N. Grigorescu este situata in zona de Nord a orașului Galați si face legătură intre str. G. Cosbuc si str. Vizantea.

Suprafața carosabila prezintă denivelări, zone cu stagnări de apa. In prezent strada dispune rețele de apa si canalizare, cu duate de serviciu expirate.

Prin modernizare se prevede realizarea unui sistem rutier corespunzător, montarea unui nou colector de canalizare si inlocuirea conductei de apa .

 • 3. Modernizare str. Lupeni

Strada Lupeni este amplasata in zona centrala a orașului si face legătură intre str. N. Balcescu si str. Al. Sahia. Carosabilul si trotuarele prezintă defecțiuni ale imbracamintii asfaltice si datorita lățimii reduse nu mai corespunde cerințelor de trafic auto si pietonal.

In prezent strada este prevăzută cu rețea de apa si canalizare care nu au duratele de funcționare depășite.

Prin proiectare se prevede modernizarea sistemului rutier, reconsiderarea trotuarelor, refacerea gurilor de scurgere si inlocuirea rețelelor de apa si canalizare.

 • 4. Modernizare str. Marinarilor

Strada Marinarilor este situata in cartierul Mazepa II, fiind cuprinsa intre str. Armata Poporului si zona Faleza Dunării. In prezent strada nu dispune de imbacaminte rutiera moderna, fiind de pamint.

Zona aferenta străzii Marinarilor este bransata la sistemul de alimentare cu apa, rețeaua are durata normata de funcționare depășită si nu este racordata la sistemul de canalizare.

Prin proiectare se prevede inlocuirea conductei de apa , se va realiza un colector de canalizare si sistematizarea corespunzătoare a drumului.

 • 5. Modernizare str. Turturele

Strada Turturelelor este situata in cartierul Micro 17,intre str. Jiului si bl. A13a.

Zestrea străzii este constituita dintr-un carosabil de zgura bruta, borduri de beton.Trotuarele sint neamenajate si strada nu are canalizare.

Prin proiectare se prevede realizarea unei străzi din pavaj de pavele, montarea unui colector de canalizare si inlocuirea conductei de apa .

 • 6.Modernizare str. Aleea Bravilor

Strada Aleea Bravilor este situata in zona de N-E a orașului si cu pavaj din bolovani si piatra bruta ,cu denivelări accentuate si stagnări ale apelor meterice.

Strada are un colector de canalizare ,in prezent colmatat, iar conducta de alimentare cu apa nu mai prezintă siguranța in exploatare.

Prin proiectare se prevede realizarea unei străzi cu pavaj din pavele, trotuare din dale de bazalt, Înlocuirea colectorului de canalizare si a conductei de apa .

 • 7.Modernizare str. V. Babes

Strada V. Babes este situata in zona N-E a orașului, intre. T. Vladimirescu si str. Gerului.

Carosabilul si trotuarele sint din bolovani de riu si/sau piatra bruta, cu aspect inestetic, cu pronunțate denivelări.

Strada nu are canalizare, iar conducta de alimentare cu apa are termenul normat de funcționare depășit .

Prin modernizare se prevede realizarea unui sistem rutier corespunzător, cu Îmbrăcăminte din pavele,introducerea unui un colector de canalizare si înlocuirea conductei de apa .

Ș.Drum acces Liceul M. Kogalniceanu

In prezent accesul auto si pietonal la liceul M. Kogalniceanu, se realizează pe o alee carosabila ce prezintă degradări, denivelări si dislocări ale imbracamintii asfaltice.

Zona este dotata cu rețele de apa si canalizare care nu au termenul normat de funcționare depășit.

Prin proiectare se prevede reconsiderarea zestrei si a accesului pietonal din str. Brăilei.

 • 9. Modernizare alee str. Tecuci aferenta Scolii nr. 12

In zona parcului adiacent str. Tecuci se afla Grădiniță nr. 20 si un corp de clădire apartinind Scolii nr. 12.

Prin proiectare se prevede reconsiderarea accesului din str. Tecuci si reamenajarea acestuia , cu menținerea imbracamintii din beton existente si realizarea unui colector de canalizare.

 • 10. Amenaiare Parcul Libertății

Parcul Libertății cu o suprafața de l,44ha, de forma trapezoidala este delimitat de străzile Anul Revoluției 1848, Libertății si Basarabiei si in prezent nu e amenajat.Prin proiectare se prevede amenajaea parcului, realizarea unei flntini arteziene si dotarea parcului cu rețele hidroedilitare si mobilier urban corespunzător.

 • 11. Modernizare str. Valea Orașului

In zona Valea Orașului exista un număr de 35 străzi ce dețin rețele de apa cu diametre mici, corodate si rețele de canalizare parțiale,necorespunzatoare ,fara panta, fisurate .

Rețelele de apa sint subdimensionate si cu un grad avansat de uzura. Sistemul de canalizare este unitar, dar colectoarele din zona de jos a orașului sint sub nivelul Dunării.

Prin proiectare se prevăd rețelele noi de apa , rețele de canalizare carre sa completeze sistemul existent si lucrări de modernizare a străzilor.

 • 12. Amenajare puncte gospodărești

In municipiul Galați se vor amenaja 30 de noi puncte gospodărești, in vederea asigurării unor dotări corespunzătoare ,a eliminării aspectului neplăcut si a focarelor de poluare.

Aceste puncte se vor amplasa in zonele de locuințe avind următoarele dotariiacces rutier, platforma betonata pentru depozitarea containerelor pentru colectarea gunoiului menajer, împrejmuire cu porti metalice, racord la canalizare, hidrant de gradina .

 • 13.Puțuri seci ( zona Talcioc, zona Piața Calea Basarabiei)

In zona Talciocului si zona Piața Calea Basarabiei se impune realizarea a cite un put sec care sa permită colectarea si descompunerea chimica in sistem sanitar a rezidurilor animale .

Construcția va fi una subterana (in zona Talciocului) si Îngropata in semirambleu (zona Piața Calea Basarabiei) ,tip cuva din beton armat cu permeabilitate redusa,iar Împrejmuirea puțului se va face cu panouri din plasa de sirma fixate pe stilpi metalici.

14.Studiu privind redresarea funcționarii drenajului din Valea Tiglinei

Valea Tiglinei constituie un emisar natural al apelor meteorice scurse de pe platoul Smirdan si platoul Tiglina, pe acest traseu antrenindu-se materiale mai fine si creind un senal cu taluze din ce in ce mai pronunțate in cele doua platouri adiacente.

Fata de situația prezentata se impun luarea unor masuri si anume:

-restabilirea profilului văii (acolo unde este posibil)

-devierea firului văii cu luarea unor masuri tehnice necesare (acolo unde nu este posibil) .

 • 15. L.T.E. ansamblu de locuințe individuale-zona Bariera Traian Nord

Avind in vedere executarea unui ansamblu de locuințe individuale in zona Bariera Nord intre Aleea Meteo si str. Arcașilor ,este necesara asigurarea acceselor carosabile precum si dotarea cu rețele tehnico-edilitare (apa, canalizare).

Din punct de vedere al rețelelor se prevede-alimentarea cu apa a locuințelor ,iar deversarea apelor uzate se va face in colectorul existent pe Aleea Meteo .

 • 16. Consolidare bloc G4, str. Laminoristilor nr. 4-Microl9

Blocul G4 este situat in str. Laminoristilor nr. 4 si este format din trei tronsoane identice , cu regim de înălțime P+4 si construit in perioada 1970-1971. Prin raportul de expertiza tehnica elaborat de expert tehnic atestat, s-a stabilit ca imobilul se incadreza in clasa I de risc seismic si prezintă pericol de prăbușire.

Prin proiectare se prevăd următoarele: consolidarea structurii, reechilibrarea fundațiilor, revizuirea si înlocuirea rețelelor purtătoare de apa, refacerea trotuarelor si sistematizării terenului, refacerea invelitorii si a pereților exteriori, înlocuirea in totalitate a timplariei interioare si exterioare.

 • 17. Amenajare centru de locuințe si sprijin in imobilul din str. Zimbrului nr. 5

Pentru primirea ,cazarea si educarea tinerilor peste 18 ani care nu au domiciliu sau loc de munca se impune amenajarea unui centru , in clădirea situata in cartierul Traian Nord,fosta Școala nr. 32 (care in prezent nu mai funcționează).

Clădirea este racordata la rețeaua de încălzire, rețelele de apa, canalizare ,alimentare cu energie electrica si de telefonizare.

Prin proiectare clădirea urmeaza a se recompartimenta si moderniza, se vor menține racordurile exterioare la rețelele tehnico-edilitare si se va monta centrala termica proprie.

 • 18. Studiu privind stabilirea si reducerea nivelului freatic pe teritoriul municipiului Galați

Teritoriul pe care este așezat municipiul Galați este caracterizat prin prezenta unui masiv de loess, acesta prezentind cote mai ridicate pe zona Falezei Dunării care este brazdata la rindul ei de Valea Cătușei, ValeaTiglinei si Abatorului, toate deversind spre Dunăre.

In cuprinsul masivului de loess in perioade trecute au fost sapate o serie de galerii, numite hrube, iar nivelul freatic zonal este cantonat la 19-20m .

Masuri actuale si popuneri:

-continuarea si aplicarea cu strictete a programului de reparații si înlocuiri ale rețelelor de conducte hidroedilitare de pe aria municipiului;

realizarea lucrărilor propuse pentru imbunatatiea situației Văii Tiglinei, pe baza proiectelor si studiilor deja abordate,realizarea unor lucrări de depresionare activa a stratului magazin

 • 19. Gradinita cu 8 săli grupa Micro 20,Galați

Amplasamentul investiției este in Microraion 20 cartier Dunarea, in zona blocurilor D3,D6,B3 pe terenul liber din spatele garajelor.

In prezent , in zona nu exista nici o grădiniță cu clădire distincta si spatii de joaca,iar grădinițele existente funcționează la parterul unor blocuri, in spatii ce aveau o alta destinație.

Intrucit aceste spatii nu corespund normelor sanitare , nu se poate obține avizul de funcționare,iar prin construirea acestui obiectiv , s-ar asigura condiții normale pentru invatamintul preșcolar si totodată s-ar elibera o parte din aceste spatii de locuit.

 • 20. Modernizare si reparații Nava Școala “Steaua Polara”

Nava școala “Steaua Polara “ nu a suferit in timpul anilor nici o reparație. Prin modernizarea acesteia s-a putea folosi nava atit in procesul de instruire a elevilor cit si in activitati de turism si agrement reducindu-se in acest fel costurile de întreținere (care sunt foate mai).

Prin modernizare nava trebuie sa respecte cele mai noi cerințe ale normelor ecologice legate de navigația pe Dunăre. Modernizarea navei are in vedere doua obiective:

-readucerea navei in parametrii inițiali conform devizului de reparații

-modernizarea propriu-zisa pentru a-i conferi o noua destinație si anume de nava multifuncționala.

 • 21. Contorizare consumuri apa rece

Proiectul vizeaza contorizarea consumurilor la consumatorii casnici (locuințe individuale), contorizarea consumurilor consumatorilor constituit! in asociații de proprietari/Iocatari si contorizarea consumuilor in PT/SC.

 • 22. Racorduri canalizare sedii Primărie str. Fraternității nr. 1 si str. Domneasca nr. 13

Sediile Primăriei municipiului Galați situate in str. Fratemitatii nr. 1 si str. Domneasca nr. 13 au acorduri ,respectiv instalații de colectare a apelor uzarte menajere comune cu cele ale blocurilor de locuințe , existind posiblitatea refulării apelor menajere prin obiecte sanitare aferente sediilor Primăriei.

Prin proiectare se urmărește separarea racordurilor de canalizare la cele dou sedii.

 • 23.Drum acces depozit deșeuri zona Dig Șiret

Depozitul de deșeuri din zona Dig Șiret se afla in proprietatea Primăriei municipiului Galați.

Prin proiectare se urmăresc următoarele lucrări : montare de panouri de avertizare, acces rutier, cabina poarta, redarea suprafețelor depozitate in circuitul silvic.

 • 24. Contorizare consumuri energie termica

Proiectul urmărește contorizarea consumurilor de energie termica pentru apa calda menajera si încălzire , la consumatorii constituiti in asociații de locatari/proprietari.

 • 25. Reabilita re si modernizare puncte termice prin înlocuirea schimbătoarelor fasciculare cu schimbătoare cu placi

Proiectul acestei investiții prevede modernizarea punctelor termice prin montarea de schimbătoare de căldură cu placi in locul celor fasciculare deoarece au un grad avansat de uzura, sint neperformante si conduc la exploatare greoaie dar si cu consumuri energetice mari.

 • 26. Extindere sistem de alimentare cu gaze naturale in municipiul Galați

Intrucit in actualul perimetru construibil al municipiului Galați nu mai este teren pentru construcții de locuințe ,orașul urmeaza sa se extindă pe o supafata de 1.000 ha pe partea dreapta a riului Șiret, in lungul digului de la Dunăre către Braila.

Avind in vedere cele de mai sus , se va proiecta extinderea sistemului de alimenater cu gaze naturale a municipiului Galați, care sa asigure necesarul de gaze naturale pentru cartierul Bărboși si zonele Învecinate.

 • 27. Baia Comunala -Fizioterapie

Prin proiectare se prevede amenajarea a doua spatii .zona primire bolnavi, cu sala de așteptare si grupuri sanitare aferente si cabienete pentru asigurarea serviciilor medicale. Totodată se va realiza consolidarea structurii de rezistenta, reabilitarea instalațiilor interioare si exterioare si se va monta centrala termica proprie.