Hotărârea nr. 97/2001

Aprobarea ca sumele depuse in contul 28 31 02 08 sa fie virate in conturile deschise in localitatile sinistrate

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 97

din 5.04. 2001

privind: aprobarea ca sumele depuse în contul 28 31 02 08 să fie virate în conturile deschise în localitățile sinistrate.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.17 268/2.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

£              Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.76/2000;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă ca sumele depuse în contul 28 31 02 08 să fie viraie în conturile deschis ^ în-localitățile; sinistrate.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

'M^J^^Secretarul municipiului Galați '                 Grigore Matei