Hotărârea nr. 96/2001

Stabilirea taxei de pasunat

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.96

din 5.04.2001

privind: stabilirea taxei de pășunat

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile ari. 17 și 18din Legea nr. 8/ 1971 pentru organizarea, administrarea și folosirea pajiștilor, loturilor zootehnice și semincere;

Având în vedere prevederile ari 20 alin2. , lit “f din Legea nr.69/1991a Administrației publice locale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

H OTÂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă pentru folosirea terenurilor de pășunat următoarele taxe:

  • -  12.400 lei/cap/an (ovine)

  • -  99.000 lei/cap/an (bovine)

Terenurile de pășunat sunt evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Taxa se va reactualiza anual până la data de 1 martie a anului următor.

Art. 3 - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

•r ANEXA ,     ’

la HCL nr. /5^® 4 *<200/

TERENURILE DESTINATE PASATULUI

Munitipiul Galați dispune în intravilan de o suprafață pentru pășuna de 30.19 ha care figurează cadastral astfel:

-T83

- 7,32 ha

-T88

- 0,21 ha

-T89

- 1,25 ha

-T112

- 1,23 ha

-T114

- 7,71 ha

-T11.3

- 3,46 ha

-T142

- 2,08 ha

-T144/1

- 1,50 ha

-T148

- 0,33 ha

-T164

- 1,10 ha

-T170

- 0,96 ha

-T171

- 0,71 ha

-T174

. - 1,03 ha

-T179

- 0,54 ha

Din suprafața totală de pășune,9,39 na este situat m spatele lizierei ''SERC^GAL1'Galați lângă hotarul comunei Vânători,iar 20,3 ha este situat sub viaduct,de-a lungul benzii transportoare.