Hotărârea nr. 93/2001

Stabilirea redeventei lunare ce trebuie platita de S.C. APATERM S.A. Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 93 din 5.04. 2001

privind: stabilirea redevenței lunare ce trebuie plătită de S.C.APATERM S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.4, alin. 2, din Legea nr 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct.HI din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere prevederile art.20, lit.”g” și art.84 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă redevența lunară pe anul 2001 ce trebuie plătită de S.C. APATERM S.A., pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 600 000 mii lei.

Art.2 - Redevența se va plăti conform actului adițional la contractul de concesiune nr. 1/1998.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei