Hotărârea nr. 9/2001

Aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru acoperirea deficitului bugetar in anul 2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 9 din 25 01 2001

privind: aprobarea utilizării fondului de rulment pentru acoperirea deficitului bugetar în anul 2000.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art 32 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea deficitului bugetar în anul 2000, în sumă de 1 159 481 903 lei.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Pri

el


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei