Hotărârea nr. 87/2001

Modificarea actului constitutiv al S.C. CONSTRUCTII si REPARATII SA

ROMANIA

JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 87 din 5.04.2001

privind: modificarea actului constitutiv al S.C. CONSTRUCȚII și REPARAȚII SA

Consiliul local al municipiului Galați;

INITIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17594/2.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile OUG nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în 1998;

Având în vedere prevederile HCL 317/12.10.1999 privind aplicarea HG 364/1999 referitoare la aprobarea Normelor Metodologice de încheiere a contractului de administrare a S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII S.A.

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 din actul constitutiv la SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, după cum urmează:

Art. 14 Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație al societății sau de către altă persoană împuternicită de acesta.

Adunarea Generală ordinară se întrunește cel puțin odată pe an în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului economico - financiar.

Art. 15        ’

Adunarea Generală este obligată:

 • a) Să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale de acțiune în viitor.

 • b) Să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividentele ce se distribuie acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe baza raportului asupra activității societății și a raportului comisiei de cenzori, se aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul următor.

Art. 17

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

 • -  schimbarea denumirii societății și a formei sale juridice:

 • -   mutarea sediului societății;

 • -  schimbarea obiectului de activitate a societății;

 • -   prelungirea duratei societății;

 • -   mărirea capitalului social;

 • -  reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin introducerea de noi acțiuni;

 • -  fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

 • -   dizolvarea anticipată a societății;

 • -  emisiune de acțiuni;

 • -   orice altă modificare a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administrație al societății exercitarea unora din atribuțiile sale conform legii.

Art. 18

Președintele Consiliului de Administrație al Societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară ori de câte ori consideră că este necesar.

Deasemenea poate fi convocată de către comisia de cenzori precum și la cererea acționarilor reprerzentând 1/10 din capitalul social, dacă în cerere sunt invocate probleme ce intră în atribuțiile adunării generale.

Adunarea Generală Extraordinară este obligatorie și se convoacă la cererea comisiei de cenzori în cazul în care capitalul social se diminuează cu cel puțin 10%.

Convocarea va fi publicată într-unul din cotidienele de largă circulație din localitatea în care își are sediul societatea și va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, data următoarei adunări în cazul în care prima nu se poate întruni, precum și ordinea de zi cu prezentarea tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii Adunării Generale.

Art. 21

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul în A.G.A. a Consiliului Local.

Comisia de cenzori va prezenta procesul-verbal privind îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și statut pentru ținerea adunării după care se va trece la ordinea de zi.

Procesul-verbal al Adunării Generale va fi semnat de persoana care a prezidat ședința, de secretar și de persoanele care l-au înlocuit. Procesul-verbal al Adunării Generale se va înscrie în registrul ședințelor Adunării Generale, care va fi sigilat și parafat.

Art. 22 Administrarea Societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri.

Art. 23 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Consiliul Local pentru perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați sau realeși.

Administratorii pot avea și calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Consiliul Local numește un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, al Comisiei de Cenzori și cu cea de Director, persoanele care potrivit legii nu au capacitatea de exercițiu sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societăți comerciale.

Fiecare administrator va depune o garanție, în condițiile legii.

Președintele este și Director General al societății.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a unei treimi dintre membrii săi. El este prezidat de Președinte iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia.

Pentru validarea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin % plus unul dintre membrii săi.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de Președinte. Acesta se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Administrație.

Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat ședința și de către persoana care l-a întocmit.

Art. 24 In relațiile cu terți societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație sau persoana desemnată de acesta pe baza și în limitele împuternicirilor date de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea executa acte legate de administrarea societății, în interesul acesteia și în limitele drepturilor care li se conferă de către Consiliul de Administrație sub controlul și coordonarea Președintelui Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a Comisiei de Cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, material, administrativ sau penal conform legii, pentru gestiune frauduloasă.

În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Consiliului Local.

Art. 25 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • a)  aprobă structura organizatorică, funcțiile, atribuțiile și competențele personalului, numărul de angajați și nivelul de salarizare, în condițiile legii;

 • b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară;

 • c) stabilește și aplică regimul semnăturilor și al împuterniciților în cadrul societății;

 • d) stabilește strategia de dezvoltare a societății;

 • e) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent și proiectul de buget pe anul economico-financiar viitor;

 • f) stabilește nivelul veniturilor și cheltuielilor societății precum și actele de dispoziție ce urmează a se efectua, în cadrul prevederilor legale cu privire la bunurile societății. Actele de dispoziție care depășesc jumătate din valoarea contabilă a activelor se aprobă de către Adunarea Genarală a Acționarilor;

 • g) face propuneri Adunării Generale a Acționarilor cu privire la mărirea, micșorarea și reîntregirea capitalului social, precum și cu privire la emiterea și modul de distribuție a actionarilor;

 • h) negociază Contractul Colectiv de Muncă;

 • i) numește un comitet director;

 • j)  alte atribuții prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

Art.2 - Se numește Consiliul de administrație în următoarea componență:

 • 1. Costăchel Petre

 • 2. Pârlog Vasile

 • 3. Cristoloveanu Ovidiu

 • 4.Mihai Nicolae

 • 5.Tălășman Miluță

Art. 3 - Se numește în funcția de președinte al Consiliului de administrație și Director general al S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII S.A. Galați, dl. Costăchel Petre. Directorul general va depune o garanție conform legislației în vigoare.

Art.4 - Se numește comisia de cenzori formată din trei membri, în următoarea componență:

 • 1. Gogoașă Leonard

 • 2. Grama Ion

3.Seceleanu Ion

Art. 5 - Salariul directorului general al S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII S.A. precum și îndemnizația membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor vor fi stabilite de către reprezentantul Consiliului local la S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII S.A.

Art.6 - În termen de 15 zile de la data confirmării legalității prezentei hotărâri de către Prefectul Județului Galați, hotărârea va fi comunicată la Registrul Comerțului.

Art.7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei