Hotărârea nr. 83/2001

Modificarea HCL 68 1998 privind infiintarea Societatii Comerciale APATERM SA Galati, prin reorganizarea RA Gospodarie Comunala Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 83

din 5.04. 2001

privind: modificarea HCL 68/1998 privind înființarea Societății-Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați.

Consiliul local ai municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.17 556/2.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL 68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați.

Având în vedere prevederile HCL nr. 276/26.08.1999 privind aplicarea HG 364/1999 referitoare la aprobarea Normelor Metodologice de încheiere a contractului de administrare

Având în vedere prevederile OUG 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăț'lor naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar;

Având în vedere prevederile HCL nr.271/26.08.1999 privind desemnarea reprezentatului Consiliului local în adunarea generală a acționarului un!n la S.C. APATERM o.A.

Având în vedere prevederile HCL 61/1.03.2001 privind modificarea actului constitutiv al S.C.APATERM S.A. privind forma de administrare și conducere a societății.

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea art. 17, art. 21, art.25 art.27 și art. 28 din actul constitutiv al S.C. APATERM S.A prevăzut în z.iexa de la HCL nr. 68/1998, după cum urmează:

Art. 17 - Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni deja încheierea exercițiului economico - financiar.

în afară de dezbaterea altor probleme înscrise în ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

 • a) sa analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale de acțiune în viitor,

 • b) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se distribuie acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului Comisiei de Cenzori;

 • c) să aleagă membrii Consiliului de Administrație și cenzorii și să le stabilească remunerația pentru exercițiul în curs;

 • d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

 • e) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar viitor.

 • f)  alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.

Art.21 - Consiliul de administrație al societății convoacă Adunarea generală ori de câte ori consideră că este necesar.

Art.25 - Societatea comercială APATERM S.A.este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri.

 • -  Tănăsescu Aristide

 • -  Cubasa George

 • -  Manole loan

 • -  Stan Gelu

 • -  Găvan Eugen

 • -  Dobrițoiu Teodoru

 • -  Florea Paul

Art. 26 - Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Consiliul local pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi revocați sau realeși.

Administratorii pot avea și calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Consiliul local numește un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, al Comisiei de Cenzori șî cu cea de Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de r.••/£, trafic de influiență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea referitoare la societățile comerciale

Fiecare administrator va depune o garanție în condițiile legii.

Președintele este și Director General al societății.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie Ia convocarea președintelui Consiliului de administrație sau a unei treimi dintre membrii săi. El este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.

Președintele numește un secretar dintre membrii Consiliului sau din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin % +1 dintre membrii săi.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de Președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într -un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.

Procesul verbal este semnat de către persoana care a prezidat ședința și de către persoana care l-a întocmit.

Art.27 în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație sau persoana desemnată de către aceasta pe baza și în limitele împuternicirilor date de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea executa acte legate de administrarea societății, în interesul acesteia și în limitele drepturilor ce li se conferă de către Consiliul de Administrație sub controlul și coordonarea Președintelui Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a Comisiei de cenzori la cererea acestora toate documentele societății.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, material, administrativ sau penal conform legii pentru gestiune frauduloasă.

în astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Consiliului local.

Art.28 - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • a) aprobă structura organizatorică, funcțiile, atribuțiile șî competențele personalului, numărul de angajați și nivelul de salarizare, în condițiile legii;

 • b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine Interioară;

 • c) stabilește și aplică regimul semnăturilor și al împutemiciților în cadrul societății;

 • d) stabilește programul de marcheting;

 • e) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului economico - financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent și proiectul de buget al societății pe anul economico - financiar viitor;

 • f)  stabilește nivelul veniturilor și cheltuielilor societății precum și actele de dispoziție ce urmează a se efectua, în cadrul prevederilor legale cu privire la bunurile societății. Actele de dispoziție care depășesc jumătate din valoarea contabilă a activelor se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

 • g) face propuneri Adunării Generale a Acționarilor cu privire la mărirea, micșorarea și reîntregirea capitalului social, precum și cu privire la emiterea și modul de distribuire al acțiunilor;

 • h) negociază Contractul Colectiv de Muncă;

 • i)  numește un comitet director;

 • j) alte atribuții prevăzute de Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată.

Art.2 - Se aprobă modificarea art. 9, din HCL nr. 68/1998, care va avea următorul cuprins:

“Art. 9 - Se numește Consiliul de administrație în următoarea componență:

1 .Tănăsescu Aristide

 • 2. Cubasa George

 • 3. Manole loan

 • 4. Stan Gelu

 • 5. Găvan Eugen

 • 6. Dobrițoiu Teodoru

Î.FIorea Paul

Art. 3 - Se aprobă modificarea art. 10 din HCL nr.68/1998 care va avea următorul text:

“Art. 10 - Se numește în funcția de președinte al Consiliului de administrație și Director general al S.C. APATERM S.Ă. Galați, dl. Tănăsescu Aristide.

Art.4 - Se aprobă completarea componenței comisiei de cenzori prevăzută la art 11 din HCL nr. 68/1998, cu următorii membri:

1 .Borca Tasciuc Constanța

2.Ciuntu Aurel

Art. 5   - Salariul directorului general al S.C. APATERM S.A. precum și

indemnizația membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor vor fi stabilite de către reprezentantulConsiliului local la S.C. APATERM S.A.

Art.6 - în termen de 15 zile de la data confirmării legalității prezentei hotărâri de către Prefectul Județului Galați, hotărârea va fi comunicată la Registrul Comerțului.

Art.7 - Din modificările aduse actului constitutiv aprobat prin HCL nr. 276/26.08.1999 rămân în vigoare art. 16, 18, 19,20,21,22, 23 și 24.

Art.8- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Jgăvan Eugen


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei