Hotărârea nr. 82/2001

Eliberarea unui membru din Consiliul de Administratie al S.C. Constructii si Reparatii S.A.

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 82 din 5.04.2001

privind: eliberarea unui membru din Consiliul de Administrație al S.C. Construcții și Reparații S.A.

Consiliul local al municipiului Galați;

INITIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18 498/5.04.2001;

Având în vedere prevederile OUG nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în 1998;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicată în 1996;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se eliberează din funcția de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Construcții și Reparații S.A., domnul Vasile Moisuc.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei