Hotărârea nr. 8/2001

Stabilirea taxelor pentru autorizarea exercitiilor comerciale Consiliul local al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 8

din 25 012001

privind: stabilirea taxelor pentru autorizarea exercițiilor comerciale

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2624/16.01.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 17 din O.G.nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă taxele pentru autorizarea exercițiilor comerciale, prevăzute în anexa 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă modelul Autorizației de Funcționare, prevăzut în anexa 2, care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă prețul imprimatelor:

 • -  cerere de autorizare................................. 3 400 lei;

 • -  fișă de caracterizare a structurilor de vânzare...................1 700 lei/fișă;

 • -  autorizația de funcționare............................................25 000 lei


Art.4 - Viza anuală pentru prelungirea autorizației va fi egală cu taxa de autorizare din anul în care se solicită prelungirea autorizației.

Taxa pentru modificarea autorizației reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru care a fost autorizat exercițiul comercial.

Art. 5 - Taxele de autorizare și prețurile formularelor se vor actualiza anual cu indicele de inflație transmis de Direcția de Statistică.

Art.6 - în termen de 15 zile de la validare se va întocmi regulamentul de desfășurare a operațiunilor pentru eliberarea autorizației de funcționare.

Art.7- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

ANEXA NR. 1

laH.C.L. nr. / /25.01.2001

TAXE PENTRU AUTORIZAREA EXERCIȚIILOR COMERCIALE

I. Taxe autorizare pentru exerciții comerciale cu structura de vânzare cu suprafață mică (până la 400 m2):

 • a) , taxă autorizare pentru exercițiu comercial ambulant (flori și difuzare de carte), servicii de piață (reparații ale articolelor personale și gospodărești), în cuantum de 350.000 lei;

 • b) . taxă autorizare pentru exercițiu comercial în puncte de vânzare (tarabe), în cuantum de 500.000 lei;

 • c) . taxă autorizare pentru exercițiu comercial cu structura de vânzare cu suprafață mică, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), în cuantum de 1.000.000 lei.

II. Taxe autorizare pentru exerciții comerciale cu structura de vânzare cu suprafață medie (între 401-1.000 m2) :

-între 401-500 m2: 1.500.000 lei;

-între 501-600 m2 : 1.875.000 lei;

-între 601-700 m2: 2.250.000 lei;

-între 701-800 m2 : 2.625.000 lei;

-între 801-900 m2: 3.000.000 lei;

-între 901-1000 m2 : 3.375.000 lei.

III. Taxe autorizare pentru exerciții comerciale cu structura de vânzare cu suprafață mare (peste 1.000 m2):

-pentru 1001 m2 : 3.750.000 lei, iar pentru ce depășește această suprafață se adaugă pentru fiecare 100 m2 sau fracțiune de 100 m2 câte 375.000 lei.

PREȘEDINTELE! TEODORUăoMlRomânia Județul Galați Primăria Municipiului Galați

ANEXA 2 la HCL Nr. f /în baza Dispozițiilor Ordonanței nr.99/2000 a Guvernului României privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a art.44 litera “ț* din Legea nr.69/1991 a administrației publice locale, republicata în 1996;

Se autorizează funcționarea (deschiderea) exercițiului comercial de către:

Agentul economic _________________________________________________________________________

Cu sediul în________________________________________________________________________________________

Certificat de înmatriculare (autorizația D-L 54/90) nr. □□ /DEJEIEO /tJOnUDU

1.

2.

3.Cod fiscal □□□□□□□□

Profilul exerdtiului și structura de vânzare autorizate, sunt:_______________________________________________

I Nr. cri.

Adresa structurii de vânzare

Tipul

Suprafața

Codul

C.P.S.A

Orar de funcționare


 • 6.  Activitatea se va desfășura având în vedere următoarele condiții:

 • a) să se respecte legislația privind condițiile igienico-sanitare și de igienă alimentară;

 • b) să respecte legislația privind protecția mediului;

 • c) să mențină curățenia în perimetrul interior și exterior a) spațiului autorizat, să încheie și să respecte contractele cu prestări de servicii și utilități;

 • d) să respecte legislația privind prevenirea și stingerea incendiilor;

 • e) să respecte legislația și să asigure ordinea și liniștea publică;

 • f) să respecte legislația privind reclama comercială și firma; firma să conțină datele legale de identificare a agentului economic autorizat;

 • g) să respecte legislația privind circulația rutieră, parcarea autovehiculelor; aprovizionarea rețelei pe baza unui program stabilit.

 • h) să respecte legislația privind ocuparea și amplasarea bunurilor pe suprafețele de teren din patrimoniul public sau privat ai municipiului;

 • i)  să nu înregistreze datorii restante privitor la impozite și taxe față de bugetul local.

 • 7.  Termenul de valabilitate al autorizației este de un an de la data eliberării iar prelungirea și modificarea se fac potrivit vizelor de pe verso autorizației.

 • 8.  Autorizația nu este transmisibilă iar activitatea se va desfășura cu avizele și în condițiile stabilite de lege. Nerespectarea profilului autorizat al spațiului și a condițiilor legale impuse, atrage după sine anularea de drept a autorizației. La întreruperea activității, autorizația se va remite emitentului.


11. Modificări și completări ale autorizației:

Dispoziție

(nr.; data)

Punctul din autorizație care se modifică; conținutul modificării; semnătura și ștampila Primarului

■■ 1                                          >■                ’ r'JlK...* $             '                                                                  lfc

12. Viza pentru prelungirea autorizației

Dispoziția nr......................

data...................

Prelungit valabilitatea

de la.........................la.............................

Achitat

taxa......................

chit.........................

Primar

Dispoziția

nr......................

data...................

Prelungit valabilitatea

de la.........................la.............................

Achitat

taxa......................

chit.........................

Primar

Dispoziția

nr......................

data...................

Prelungit valabilitatea

de la.........................la.............................

Achitat

taxa......................

chit.........................

Primar

Dispoziția

nr......................

Prelungit valabilitatea

de la.........................la............................

Achitat taxa......................

Primar

data...................

chit.........................

Dispoziția

nr......................

Prelungit valabilitatea

de la.........................la.............................

1

Achitat taxa......................

Primar

data...........

chit.........................

ți

CA/PJ/Fx-