Hotărârea nr. 79/2001

Revocarea unui cenzor la S.C. TRANSURB S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 79 din 5.04. 2001

privind: revocarea unor cenzori la S.C. TRANSURB S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18.478/5.04.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.154, art.155 din Legea nr.31/1990, republicată în 1998;

Având în vedere prevederile HCL nr. 69/1998 privind înființarea Societății Comerciale TRANSURB S.A. Galați, prin reorganizarea RA Transport Urban Galați.

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se revocă din funcția de cenzori la S.C.TRANSURB S.A. domnul Melinte Valeriu și domnul Croitoru Sterică.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președintedeședință GăvariE ugetT.

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei\