Hotărârea nr. 72/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 27, T43, P4/2 in vederea construirii unei locuinte si a unui garaj

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 72

din 1 03 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona Traian Nord, U.T.R. 27, T.43, P.4/2, în vederea construirii unei locuințe și a unui garaj.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. “g” și “m” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona Traian Nord, U.T.R. 27, T.43, P.4/2, în vederea construirii unei locuințe și a unui garaj, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona Traian Nord, U.T.R. 27, T.43, P.4/2, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei