Hotărârea nr. 7/2001

Aprobarea obiectivelor preconizate a facilita dezvoltarea durabila a municipiului Galati

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7 din 25. 01. 2001

privind: aprobarea obiectivelor preconizate a facilita dezvoltarea durabilă a municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având In vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4592/25.01.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit”c” din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă obiectivele preconizate a. facila dezvoltarea durabilă a municipiului Galați:

  • I - construire aeroport în zona Galați, Galați - Brăila;

  • II - reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, canalizare, sisteme și rețele de termoficare;

  • III - sistematizarea colectării, depozitării și prelucrării deșeurilor menajere;

  • IV - construire pod zona Galați, Galați - Brăila;

Art.2 - Se aprobă continuarea discuțiilor cu partenerii interesați care și-au prezentat ofertele până în prezent și de asemenea cu alți potențiali parteneri în vederea stabilirii soluțiilor tehnice.

Art.3 - Cheltuielile ocazionate de întocmirea diverselor documentații necesare pentru studiul soluțiilor tehnice sau de finanțare vor fi suportate de investitorii interesați. Consiliul Local nu va fi angajat patrimonial.

Art.4 - Executivul va prezenta Consiliului Local variantele negociate, cele mai avantajoase pentru Consiliul Local, în momentul când se impune luarea unei hotărâri, cu respectarea legislației în vigoare.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Pre^âintd afe ședință

fibbntojU:TeQfdoru

l                       ''"li

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei