Hotărârea nr. 69/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 8, str. Smardan nr. 37, in spatele blocurilor BR5, A1 si A2, in vederea construirii unui sediu de firma si a unei locuinte de serviciu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 69

din 1 03 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 8, str. Smârdan, nr.37, în spatele bocurilor BR5, A1 și A2, în vederea construirii unui sediu firmă și a unei locuințe de serviciu.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. “g” și “m” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R.8, str. Smârdan, nr.37, în spatele bocurilor BR5, A1 și A2, în vederea construirii unui sediu firmă și a unei locuințe de serviciu, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R.8, str. Smârdan, nr.37, în spatele bocurilor BR5, A1 și A2, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei