Hotărârea nr. 68/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 42, Tiglina II, Complex comercial Stadion, pentru extinderea spatiului comercial

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 68

din 1 03 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 42, cartier Țiglina II, Complex Comercial “Stadion11, pentru extinderea spațiului comercial.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. 11 g” și “m” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 42, cartier Țiglina II, Complex Comercial “Stadion11 pentru extinderea spațiului comercial, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 42, cartier Țiglina II, Complex Comercial “Stadion11, se va încadra în Planul Urbanistic Zonal Țiglina II.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.